พาณิชย์ภูเก็ตช่วยฟื้นธุรกิจร้านอาหาร-ขายของที่ระลึกเข้าถึงแหล่งทุน

วันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 20:01 น.
พาณิชย์ภูเก็ตช่วยฟื้นธุรกิจร้านอาหาร-ขายของที่ระลึกเข้าถึงแหล่งทุน
ภูเก็ต-พาณิชย์ภูเก็ตหาทางช่วย ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก 352 กิจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษฟื้นธุรกิจโควิด-19ระบาด

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย 64 นางสาวเปรมณีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมร่วมกับ ตัวแทนธนาคารและสถาบันการเงินในจังหวัดภูเก็ตตามโครงการจับคู่กู้เงินระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

นางสาวเปรมณีย์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส กำหนดโครงการเชื่อมโยงสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษ

ที่ประชุมพิจารณามาตรการการช่วยเหลือด้านสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกิจการหรือ Soft Lone ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย มี นโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 แต่ผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก จำนวน 352 กิจการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อดังกล่าวได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้กู้และจากการดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ได้เกิดวิกฤตโรคโควิด-19ทำให้ร้านค้าร้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวและขาดกำลังซื้อที่เพียงพอทำให้ไม่สามารถเปิดกิจการได้ จึงขาดคุณสมบัติในการขอกู้จากสถาบันการเงิน

ที่ประชุม เห็นพ้องกันว่าจะดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการจับคู่กู้เงินระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและขอเข้าร่วมโครงการฯ มากยิ่งขึ้น โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตจะจัดทำแบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การขอรับสินเชื่อเบื้องต้นผ่านระบบ Google form เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

กลุ่มธนาคารพันธมิตร ทางธนาคารของรัฐและเอกชนจะดำเนินการผลักดันผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาการขอสินเชื่อจากธนาคารจำนวน 222 รายให้ได้รับการพิจารณาอย่างเร่งด่วนเพื่อเป็นการนำร่องโครงการดังกล่าว ซึ่ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตจะติดตามความคืบหน้าจากทางธนาคารต่าง ๆ เรื่องการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเพื่อนำสรุปในภาพรวมและประชาสัมพันธ์โครงการฯต่อไป