สภาเทศบาลนครพิษณุโลกอนุมัติงบ10ล้านซื้อซิโนฟาร์ม

วันที่ 16 มิ.ย. 2564 เวลา 19:09 น.
สภาเทศบาลนครพิษณุโลกอนุมัติงบ10ล้านซื้อซิโนฟาร์ม
พิษณุโลก-มติประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลกอนุมัติจัดซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์ม ใช้เงินสะสม10ล้านบาท ตั้งเป้าฉีดครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม

เมื่อวันที่ 16มิ.ย.64 ที่ประชุมสภาเทศบาลนครพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 มีวาระสำคัญคือ นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้รับการอนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลนครพิษณุโลก จำนวน 10 ล้านบาท จะมีการดำเนินการจัดซื้อวัคซีนให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายของทางราชการต่อไป

นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เป้าหมายในการฉีดซีนได้นำเสนอเสนอต่อคณะกรรมการ ศบค.จังหวัดพิษณุโลกแล้วว่า เทศบาลนครพิษณุโลกจะเป็นการช่วยเสริมรัฐบาลในการฉีดวัคซีน นั่นคือคนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายคงจะเป็นกลุ่มคนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก กลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่เทศบาลนครพิษณุโลกพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะได้รับการฉีดวัคซีน รวมทั้งคนกลุ่มด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกด้วย