logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

สธ.ประสานเสียงโยนการบริหารจัดการวัคซีนเป็นเรื่องในพื้นที่

13 มิถุนายน 2564

บุรีรัมย์-ปลัดกระทรวงสาธารณสุข-อธิบดีกรมควบคุมโรคประสานเสียงส่งวัคซีนให้แต่ละจังหวัดกับกทม.ตามแผนของศบค.แต่การบริหารจัดการขึ้นอยู่กับพื้นที่

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.ที่จ.บุรีรัมย์ นพ.เกียรติภูมิ วงษ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค   ได้ร่วมกันแถลงถึงกรณีรพ.หลายแห่งประกาศว่า จะหยุดการให้วัคซีนในสัปดาห์หน้า โดย นพ.เกียรติภูมิ ชี้แจงว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดหาวัคซีนมาไว้ที่องค์การเภสัชกรรม หรือกรมควบคุมโรค เมื่อได้รับวัคซีนแล้วก็จะมีวิธีการกระจายวัคซีนตามเป้าหมาย  ที่ศบค.ได้วางแผนเอาไว้  โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ 4 เดือนจะให้ประชาชนไดรับวัคซีนเข็มแรกได้ 60 -70 เปอร์เซ็นต์ หรือครบก่อนเดือน ก.ย.64  แล้วเดือน ต.ค.พอจะมีภูมิจะได้เปิดประเทศได้ในเวลาถัดไป

ทั้งนี้ นอกจากในแต่ละเดือนแล้ว ยังมีการแบ่งเป็นรายสัปดาห์ เนื่องจากในช่วงแรกวัคซีนที่สามารถจัดหามาได้ มีข้อตกลงเพราะว่าไม่แน่ใจจะสามารถฉีดวัคซีนได้มากน้อยแค่ไหน แต่หลังจากที่ทดลองไปแล้วพบว่า ช่วง ก.พ.-พ.ค. มีศักยภาพมาก วัคซีนที่จะมาในเดือน มิ.ย.64 ก็จะมีน้อยกว่าเดือน ก.ค. – ส.ค. และ ก.ย. ทางกระทรวงก็มีแผนในการบริหารจัดการกระจายวัคซีนไว้แล้ว โดยรูปแบบก็จะพยายามจัดสรรนอกจากจะเป็นรายเดือนแล้ว ก็จะมีการจัดสรรเป็นรายสัปดาห์ หรือราย 2 สัปดาห์ด้วยเพื่อให้วัคซีนที่ได้รับไปเกิดประโยชน์สูงสุด

สธ.ประสานเสียงโยนการบริหารจัดการวัคซีนเป็นเรื่องในพื้นที่

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า ตามแผนของ ศบค.ก็จะมีการจัดสรรวัคซีนให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่ เพื่อกระจายให้กับจังหวัดต่างๆ ใน 76 จังหวัด โดยทาง ศคบ.จะเป็นผู้กำหนดยอดในการจัดสรรวัคซีนให้แต่ละจังหวัด เมื่อได้ยอดแล้วก็จะไปจัดสรรภายในจังหวัดของตัวเอง  ตนก็ได้ให้นโยบายไปยังทางจังหวัด และอำเภอให้มีการจัดการกับวัคซีนที่ได้รับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะวัคซีนจะทยอยได้รับมาไม่ใช่ได้มาทีเดียวจำนวนมากเป็นรายสัปดาห์บ้าง 2 สัปดาห์บ้างก็แล้วแต่กรณี ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็ต้องบริหารจัดการให้เกิดความสอดคล้องกับจำนวนวัคซีน และผลลัพธ์ ว่า ประชาชนได้รับวัคซีนตามเป้าหมายเพียงใด

สำหรับ ก้อนที่ 2 จัดสรรให้กับกรุงเทพมหานคร ส่วนก้อนที่ 3 จัดให้กับกองทุนประกันสังคม ก้อนที่่ 4 คือให้กับ 11 มหาวิทยาลัย และส่วนที่ 5 จัดสรรให้กับองค์กรภาครัฐต่างๆในกทม. ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรเหล่านี้ที่ได้รับจัดสรรวัคซีนไป จะต้องดำเนินการจัดสรรแจกจ่ายให้กับเครือข่ายในองค์กรของตัวเอง และดำเนินการฉีดวัคซีนให้บุคลากร หรือประชาชนภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น กทม.ได้รับการจัดสรรวัคซีนในเดือนนี้ประมาณ 1 ล้านโดช ขณะนี้จัดสรรให้ไปประมาณ 5 แสนโดชแล้วในช่วง 2 สัปดาห์แรก ทางกทม.ก็จะต้องวางแผนกำหนดเป้าหมายในการจัดสรรแจกจ่ายให้กับหน่วย องค์กรในพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของตัวเองให้เกิดความพอเพียง และเกิดประสิทธิภาพ ส่วนจังหวัดอื่นๆ ก็จะมีลักษณะคล้ายกัน

สธ.ประสานเสียงโยนการบริหารจัดการวัคซีนเป็นเรื่องในพื้นที่

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ทาง ศบค.ตั้งสมมุติฐานว่าในเดือน มิ.ย. จะได้รับวัคซีน 6.3 ล้านโดช โดยจะจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มต่างๆ ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงไป เช่น ต่างจังหวัด และ กทม. กองทุนประกันสังคมจะได้ประมาณ 1 ล้านโดช 11 มหาวิทยาลัยได้ 5 แสน องค์กรภาครัฐใน กทม.ได้ 120,000 โดช และเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินอีกประมาณ 300,000 โด้ช  ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ก็จะได้รับจัดสร 1,160,000 โดช ส่วนอีก 76 จังหวัดจะได้ 3,220,000 แต่หากวัคซีนไม่ได้มาตามเป้า หรือมีการระบาดฉุกเฉินก็จะมีการลดทอนตามสัดส่วน ดังนั้นก็ขอชี้แจงว่ากระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่จัดหาวัคซีน และจัดสรรให้กับ รพ.หรือหน่วยงานต่างๆ ตามแผนของศคบ.   แต่การบริหารจัดสรรขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละพื้นที่ หรือหน่วยงาน องค์กรที่ได้รับไปจะต้องมีการบริหารจัดการเอง