โรงเรียนในพิษณุโลกทำความสะอาดก่อนเปิดเทอม14มิ.ย.64

วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:01 น.
โรงเรียนในพิษณุโลกทำความสะอาดก่อนเปิดเทอม14มิ.ย.64
พิษณุโลก-โรงเรียนทำความสะอาดรับเปิดเทอม14มิ.ย.64 ปรับแผนการเรียนสลับระบบ On Site - On Line - On Hand ภายใต้มาตรการคุมเข้มโควิด-19

นายสนั่น ยุรมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาวนาราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นำคณะครู นักเรียน และชาวบ้าน ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน ก่อนที่จะเปิดเรียนวันที่ 14 มิ.ย.64 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ใช้ดุลยพินิจในการปรับแผนการเปิดเรียนจากระบบ On Site เป็นลักษณะ On Line ,On Hand นักเรียนยังไม่ต้องเดินทางมาเรียนที่โรงเรียน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19จะดีขึ้น

นายสนั่น เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้กำหนดมาตรการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการบริหารจัดการท่ามกลางการแพร่ระบาดโรคโควิด จะกำหนดรับ-ส่งนักเรียนตั้งแต่เวลา 06.30 -16.30 น.ผู้ปกครองจอดรถรับ-ส่งนักเรียนในบริเวณที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น,นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัย และผ่านการคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิร่างกายและล้างมือ ณ จุดคัดกรองของโรงเรียน ,ห้ามผู้ปกครองหรือบุคลากรภายนอกเข้า-ออกบริเวณภายในโรงเรียน อาคารเรียน ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือมาติดต่อราชการจัดชั้นเรียนให้นักเรียนนั่งแยกโต๊ะห่างกันประมาณ 1.5 เมตร หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มโดยจัดระเบียบระยะห่างขณะนักเรียนทำกิจกรรมหน้าเสาธง การรับประทานอาหาร ,ในช่วงเวลาพักกลางวันและช่วงเวลาทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนหลีเสี่ยงการสัมผัสร่างกายซึ่งกันและกัน ,ครูทุกคนต้องคำนึงถึงการจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร

การจัดการเรียนการสอนแบบ ON SITE ในช่วง 2 สัปดาห์แรก ให้ปฏิบัติดังนี้กลุ่ม A ให้มาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 โดยเลิกเรียนเวลา 15.30 น. ส่วนกลุ่ม B ให้มาเรียนที่โรงเรียนในวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564 โดยเลิกเรียนเวลา 15.30 น. เป็นต้น