เมืองกาญจน์ออกคำสั่งต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าตลาด

วันที่ 20 เม.ย. 2564 เวลา 21:45 น.
เมืองกาญจน์ออกคำสั่งต้องสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าตลาด
กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯเมืองกาญจน์ออกคำสั่งให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในบริเวณตลาดทุกแห่ง ฝ่าฝืนมีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นสกัดโควิดแพร่กระจาย

เมื่อวันที่ 20 เมษายน นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1819/2564 เรื่อง ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่ออยู่ในบริเวณตลาด ตลาดนัด และตลาดน้ำทุกแห่ง

ทั้งนี้ ระบุว่า อนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1790/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564  เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1791/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564 เรื่อง การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีและการปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ควบคุมนั้น  

ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศได้เพิ่มจำนวนขึ้น อย่างต่อเนื่อง และการระบาดระลอกใหม่นี้ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่ค่อนข้างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะอันจะเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (1) (7) และ 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) และ ข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 จึงให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่ออยู่ในบริเวณตลาด ตลาดนัด และตลาดน้ำทุกแห่ง 

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้โดยไม่มีเหตุอันสมควรจะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564