เปิดเดินรถโดยสารประจำทางสาธารณะเส้นทาง"กาญจนบุรี – สมุทรสาคร"หลังโควิดคลี่คลาย

วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 21:05 น.
เปิดเดินรถโดยสารประจำทางสาธารณะเส้นทาง"กาญจนบุรี – สมุทรสาคร"หลังโควิดคลี่คลาย
กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯกาญจน์ยกเลิกระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราวเส้นทางกาญจนบุรี – สมุทรสาคร หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 1506 / 2564 เรื่อง ยกเลิกการระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราว ในเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี – สมุทรสาคร – กาญจนบุรี โดยระบุว่า ตามอนุสนธิคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 5299/2563 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563 เรื่อง ระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราว ในเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี – สมุทรสาคร – กาญจนบุรี

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19ในจังหวัดสมุทรสาครคลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน และอำนวยความสะดวกในการคมนาคม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และ (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี จึงยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีที่ 5299/2563 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ระงับการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราว ในเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี – สมุทรสาคร – กาญจนบุรี และให้มีการเดินทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะ ในเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี – สมุทรสาคร – กาญจนบุรี ได้ตามปกติ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการขนส่งผู้โดยสาร ให้เป็นตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด โดยให้ผู้ประกอบการ พนักงาน และผู้โดยสารถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง