สสจ.ภูเก็ตอบรมพัฒนาการแปรรูปและปลูกกัญชาลงนามร่วมวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 16:05 น.
สสจ.ภูเก็ตอบรมพัฒนาการแปรรูปและปลูกกัญชาลงนามร่วมวิสาหกิจชุมชน
ภูเก็ต-สสจ.ภูเก็ตอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชา พร้อมลงนามMOUกับวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดการอบรมเชิง ปฏิบัติการ การพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และงานวิจัย พร้อม MOU ระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานทางสาธารณสุข เพื่อยื่นขออนุญาตปลูกกัญชา ตามนโยบายและกฏหมาย โดยมีนายพิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 เป็นประธานเปิดการอบรม ร่วมด้วยนายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต คณะผู้บริหาร สาธารณสุขอำเภอทั้ง 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่และประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม โรงแรมดาราภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายกู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรณีของเกษตรกรสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยการรวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนและดำเนินการขออนุญาตร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยื่นขออนุญาตปลูกกัญชาไปแล้ว 3 กลุ่ม ได้แก่

1. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อยาไทย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว

2. วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรไทยภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชิงทะเล

3. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ภูเก็ต) ร่วมกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

และวันนี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU )การปลูกกัญชา ระหว่าง วิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานทาง สาธารณสุข เพิ่มเติมอีก 6 กลุ่ม ดังนี้

1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนอำเภอถลำง ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาคู

2. วิสาหกิจชุมชนรักษ์สุขภาพด้วยกัญชา ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุนทร

3. วิสาหกิจชุมชนคนรู้ใจภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภำพตำบลเกาะแก้ว

4. วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนเจริญสุขภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลฉลอง

5. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะทู้

6. วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเกษตรปลูกพืชปลอดภัยและพัฒนาชุมชนบ้านบางโจ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก

หากผู้ประกอบการหรือผู้ใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชา เพื่อใช้ ประโยชน์ทางการแพทย์และงานวิจัย สามารถติดต่อ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร 0 7635 4984