รมช.ธรรมนัสขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 ก.พ. 2564 เวลา 19:33 น.
รมช.ธรรมนัสขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ
เชียงราย-รมช.ธรรมนัสลงพื้นที่ตรวจราชการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม ณ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม (ศาลาขาว) อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดย โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตรสุดเขตสยาม เป็นโครงการที่มีแนวคิดในการขับเคลื่อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อต่อยอดสืบสานโครงการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจเาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง

สำหรับการสร้างศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติเชื่อมโยงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร ป่าไม้ และนํ้า โดยกลไกลศูนย์อํานวยการจิตอาสา พระราชทาน ซึ่งมีการดําเนินงานครอบคลุมทุกพื้นที่ในอําเภอเชียงของ อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโครงการฯ จะเริ่มศึกษา วิจัย และพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น

1) ด้านการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ วางแผนออกแบบการพัฒนาพื้นที่ ในลักษณะสวนป่า และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ตามคัมภีร์พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการจําลองป่าหิมพานต์ และศูนย์การเรียนรู้สัตว์ป่า

2) ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ บริหารจัดการนํ้าและการจัดทําฝายทุกประเภท

3) ด้านการพัฒนาดิน ดูแลในส่วนของการจัดทําเกษตรขั้นบันได วนเกษตร ตลอดจนการป้องกันการชะล้างหน้าดิน

4) ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมะสม (GAP)

5) ด้านการพัฒนาปศุสัตว์ จัดทําโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และจัดทําศูนย์พัฒนา ปศุสัตว์แบบครบวงจร

6) ด้านการพัฒนาประมง ส่งเสริมการเลี้ยงปลาท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงปลาพื้นถิ่น

7) ด้านการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ จัดทําศูนย์จําหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน

8) ด้านการท่องเที่ยว จัดทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ