posttoday

กสศ.ค้นหาศักยภาพเยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษาเป็น“ช่างชุมชน”

02 กุมภาพันธ์ 2564

ปราจีนบุรี-กสศ.ผนึกกลุ่มสหภาพแรงงานปราจีนบุรี ค้นหาศักยภาพเยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษาเป็น“ช่างชุมชน”หารายได้เสริมฝ่าวิกฤตโควิด-19

น.ส.เนตรดาว ยั่งยุบล ผู้ประสานงาน 41 เครือข่ายโครงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับกลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวางแผนช่วยเหลือเยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษา ให้สามารถค้นหาศักยภาพตัวเองจากการได้รับทุนสนับสนุนให้มี “อาชีพเสริม” ระหว่างทำงานประจำในโรงงาน หรือ “ต่อยอดอาชีพเดิม” พร้อมหนุนเสริมอุปกรณ์ประกอบอาชีพ โดยมีเยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษาทั้งที่ทำงานในโรงงาน หรือ บุตรหลานผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมกิจกรรม 40 กว่าคน

ทั้งนี้ กลุ่มเยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษาเป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายที่ทาง กสศ.ต้องการเข้ามาดูแลสนับสนุนและช่วยเหลือให้น้อง ๆ เหล่านี้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาตัวเองและมีทักษะความรู้ใหม่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาที่ซับซ้อน พร้อมกับได้มีความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ “ครูพี่เลี้ยง” หรือ ครูนอกระบบการศึกษาให้เข้ามาช่วยดูแลเยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะแกนนำสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ที่แต่ละคนมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพที่ตนเองทำงานอยู่ในโรงงานเข้ามาร่วมจัดพื้นที่การศึกษาใหม่ที่เหมาะสมกับเยาวชนแรงงานและสภาพพื้นที่

กสศ.ค้นหาศักยภาพเยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษาเป็น“ช่างชุมชน”

น.ส.เนตรดาว กล่าวว่า อาทิ เพิ่มทักษะอาชีพเสริม หรือ ต่อยอดอาชีพเดิม เช่น ช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซต์ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างตัดผมเสริมสวย ช่างอัดกรอบพระ เบเกอรี่อาหารเครื่องดื่ม หรือ การสนับสนุนทุนและทักษะอาชีพแบบรายกลุ่มที่สอดคล้องกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่เยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษาทำงานอยู่ในโรงงานนำมาจัดจำหน่าย หรือ ให้บริการภายในชุมชน สนับสนุนให้เกิดอาชีพบริการ “ช่างชุมชน” หารายได้เสริมระหว่างทำงานในโรงงานหรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เป็นต้น

นายปัญญา ตลุกไธสง ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะประธานสหภาพฮิตาชิแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการฯ กสศ.ที่สนับสนุนให้เยาวชนแรงงานมีอาชีพเสริม นับเป็นโครงการที่ดีสอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด - 19 จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงต่อเศรษฐกิจครอบครัวของเยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษาและยังช่วยจุดประกายความคิดพัฒนาตัวเองให้รู้จักประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวในอนาคต ทาง กลุ่มสหภาพฯ จึงพร้อมให้การสนับสนุนโครงการฯ กสศ. อย่างเต็มที

กสศ.ค้นหาศักยภาพเยาวชนแรงงานนอกระบบการศึกษาเป็น“ช่างชุมชน”