ภูเก็ตเข้มสั่งปิดสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะเที่ยงคืนคุมโควิด

วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 21:21 น.
ภูเก็ตเข้มสั่งปิดสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะเที่ยงคืนคุมโควิด
ภูเก็ต-ผู้ว่าฯลงนามในคำสั่งสถานบันเทิงผับบาร์ คาราโอเกะเปิดได้จนถึงเที่ยงคืน ขณะที่ร้านอาหารห้ามดื่มสุราและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์หลังเที่ยงคืน

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งที่ 128/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยความเห็นชอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2564 จึงออกคำสั่งกำหนดมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต โดยให้สถานบริการ ผับบาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการให้เปิดบริการได้จนถึงเวลา 24.00น. ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม สวนอาหาร ศูนย์อาหาร ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวหลังเวลา 24.00น.

หากผู้ใดฝ่าฝืนอาจเป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และอาจเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับและอาจไดีรับโทษตามมาตรา18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือ ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น