posttoday

ขอนแก่นมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก-ส.อบจ.มากที่สุดในประเทศ

06 พฤศจิกายน 2563

ขอนแก่น-ปิดรับสมัครเลือกตั้ง นายก-ส.อบจ.ขอนแก่น แล้ว พบมีผู้สมัครมากที่สุดในประเทศ กกต.เดินหน้าตรวจสอบคุณสมบัติ มั่นใจคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคึกคัก

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2563 เวลา 16.30น. ที่หอประชุม อบจ.ขอนแก่น สถานที่ที่ กกต.อบจ.ขอนแก่น กำหนดเป็นสถานที่รับสมัครรับการเลือกตั้ว สมาชิกสภา และ ผู้บริหาร หรือ นายก และ ส.อบจ.ขอนแก่น นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น ทำการกดออดสัญญาณเพื่อยืนยันการปิดรับสมัครรับการเลือกตั้งหลังครบกำหนดการรับสมัคร นายก และ ส.อบจ.ขอนแก่น ตามที่ กกต.กลาง ได้กำหนดให้มีการสมัครรับการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 2-6 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ขอนแก่นมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก-ส.อบจ.มากที่สุดในประเทศ

โดยทันทีที่เสียงสัญญาณได้หยุดลง เจ้าหน้าที่ กกต.อบจ.ขอนแก่น ทั้ง 42 เขตเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนของการรับสมัคร นายก อบจ.ได้นำเอกสารการลงเวลาและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัคร ได้นำเอกสารหลักฐานมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการรับสมัคร ตามขั้นตอนการปฎิบัติ ตามที่ กกต.กำหนด

ขอนแก่นมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก-ส.อบจ.มากที่สุดในประเทศ

นางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัด อบจ.ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.กกต.อบจ.ขอนแก่น กล่าวว่า การสมัครรับการเลือกตั้งตลอดทั้ง 5 วันที่ผ่านมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสรุปผู้มาสมัครรับการเลือกตั้ง ในตำแหน่ง นายก อบจ.ขอนแก่น รวมทั้งหมด 10 คน น่าจะมากที่สุดในประเทศไทย ขณะที่จำนวนผู้สมัครในส่วนของ ส.อบจ.ขอนแก่น 178 คน น้อยที่สุด คือ อ.โนนศิลา มีผู้สมัคร 1 คนและ อ.เมืองขอนแก่น เขต 1 มีผู้สมัครเยอะที่สุดคือ 8 คน ขั้นตอนจากนี้ไป กกต.อบจ.ขอนแก่นจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน โดยจะมีการเชิญผู้สมัครทุกคน มารับทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามที่ กกต.กำหนดในการเลือกตั้งครั้งนี้ ในวันที่ 11 พ.ย.63

ขอนแก่นมีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก-ส.อบจ.มากที่สุดในประเทศ

"การจัดการเลือกตั้งในภาพรวมเรามีการเตรียมการไว้ทั้งหมดแล้ว โดยมีการประสานการทำงานร่วมกันกับ กกต.ขอนแก่น ในด้านต่างๆ อย่างเข้มงวด เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่การจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นสำนักทะเบียนได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว และมีการแจกจ่ายเข้าไปในพื้นที่ ตามขั้นตอนของการเตรียการและการจัดการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตามกาเลือกตั้งครั้งนี้ อบจ.ขอนแก่น มีทั้งหมด 42 เขตเลือกตั้ง มีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 2,854 คน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1.4 ล้านคน โดยคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งนี้มากถึงร้อยละ 75"