เอาจริง! ใครขวางรื้อขนำคอกหอยอ่าวบ้านดอนเก็บภาษีย้อนหลัง-ปปง.ยึดทรัพย์ 

วันที่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 21:05 น.
เอาจริง! ใครขวางรื้อขนำคอกหอยอ่าวบ้านดอนเก็บภาษีย้อนหลัง-ปปง.ยึดทรัพย์ 
สุราษฎร์ธานี-ศรชล.ภาค2 เปิดรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาอ่าวบ้านดอน ดีเดย์รื้อถอนขนำคอกหอยอ่าว 30 ส.ค.ใครดื้อแพ่งเก็บภาษีย้อนหลัง ส่งปปง.ยึดทรัพย์ 

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่อบต.ลบางชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 2 (ศรชล.ภาค2 ) ได้จัดโครงการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนจ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี น.อ.วศากร สุนทรนันท์ รอง ผอ.ศรชล.สุราษฎร์ธานี นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเสวนาแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน ภาครัฐร่วมกับประชาชน ซึ่งมีชาวประมงพื้นบ้าน ผู้ประกอบการเลี้ยงหอยทะเลจากหลายอำเภอเข้าร่วม 350 คน โดยตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการเลี้ยงหอยทะเล ได้ยื่นเอกสารเสนอแนวทางแก้ไข

นายรักษ์พล เวชวัฒน์ ชาวบ้านท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ ชาวประมงพื้นบ้าน กล่าวว่า ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาอ่าวบ้านดอน โดยคำนึงความเป็นจริงทั้งสภาพเศรษฐกิจและอื่นๆ ซึ่งชาวประมงพื้นบ้านอยากให้คงไว้คอกเลี้ยงหอย เพราะที่ผ่านมาสามารถอยู่ร่วมกันได้ แต่จะต้องจัดระเบียบชาวประมงพื้นบ้านกับผู้ประกอบการโดยกำหนดพื้นที่แนวเขตให้ชัดเจนเป็น 3 ระยะ 1,000 เมตรจากชายฝั่งเป็นพื้นที่ให้ชาวประมงพื้นบ้าน ถัดไประยะที่ 2 เป็นพื้นที่เลี้ยงหอยทะเล เนื่องจากเหมาะต่อการเลี้ยง และระยะที่ 3 เป็นพื้นที่ประมงพื้นบ้านและประมงอื่นๆ ซึ่งผู้ประกอบการต้องเสียภาษีให้รัฐ และให้กำหนดใช้เครื่องมือทำการประมงพื้นบ้านให้ถูกกฎหมายตามสภาพวิถีที่เปลี่ยนไป

น.อ.วศากร สุนทรนันท์ รอง ผอ.ศรชล.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การจัดเสวนาร่วมเพื่อหาแนวทางแก้ไขอ่าวบ้านดอนร่วมกัน และจะนำข้อคิดเห็นผู้ร่วมเสวนาไปเป็นข้อมูลร่วมพิจารณาในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ข่าวแจ้งว่า ศรชล.ภาค 2 ได้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาบุกรุกที่สาธารณะอ่าวบ้านดอน โดยจะปิดคำสั่งให้รื้อถอนขนำและคอกหอย ให้เสร็จในวันที่ 18 ส.ค.63 โดยจะเริ่มรื้อถอนในวันที่ 30 ส.ค. 63 พร้อมเร่งรัดการดำเนินคดีตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กับดำเนินมาตรการด้านภาษีย้อนหลังและส่งคดีให้ ปปง.ทำการยึดทรัพย์กับเจ้าของขนำและคอกหอยที่ยังไม่รื้อถอนต่อไป

ล่าสุด .ขนำที่ทำการรื้อถอนไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 56 หลัง ประกอบด้วย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 15 หลัง อ.พุนพิน 29 หลัง อ.กาญจนดิษฐ์ 11 หลัง และ อ.ท่าฉาง 1 หลัง ซึ่งเหลือที่ยังไม่รื้ออีกจำนวนมาก

ภาพ ศรชล.ภาค 2