ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานลพบุรีโชว์ขีดความสามารถ

วันที่ 04 ส.ค. 2563 เวลา 14:13 น.
ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานลพบุรีโชว์ขีดความสามารถ
นครสวรรค์-เจ้ากรมช่างอากาศนำคณะเยี่ยมชมขีดความสามารถของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานลพบุรี ในการซ่อมบริภัณฑ์หลักที่ติดตั้งใช้งานกับเฮลิคอปเตอรและระบบของอากาศยาน

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ได้ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับพลอากาศโท ภาณุวัชร์ เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon), สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TEASA) พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมกิจการการซ่อมบำรุงอากาศยานของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ การประชุมและเยี่ยมชมกิจการครั้งนี้ ถือว่าเป็นการสานต่อการดำเนินการจากวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ตามนโยบาย พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่ได้นำ สสว. และคณะ Thai Subcon เข้าเยี่ยมชมกิจการของ TAI ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสววรรค์ ซึ่งการเยี่ยมชมกิจการครั้งนั้น ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ Thai Subcon ได้เข้าใจถึงขั้นตอนของการซ่อมบำรุงอากาศยานแบบ Fixed Wing เช่น C-130H, F-16 A/B, BT-67 เป็นต้น ตลอดจนการได้มาซึ่งอุปกรณ์รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการสนับสนุนและซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยอุปกรณ์และชิ้นส่วนเป็นการจัดหาจากต่างประเทศเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นโจทย์ล่วงหน้าในการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนโดยสมาชิก Thai Subcon ที่สามารถผลิต สร้าง ขึ้นในประเทศ

สำหรับ จากการเยี่ยมชมกิจการ ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานลพบุรี ซึ่งเป็นแหล่งซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์เพียงไม่กี่แห่งของประเทศไทย ที่มีขีดความสามารถในการซ่อมบำรุง โดยเฉพาะการตรวจซ่อมระดับโรงงาน ตรวจซ่อมโครงสร้าง รวมทั้งปรับปรุงระบบเอวิออนิกส์ของเฮลิคอปเตอร์ของคณะในครั้งนี้ นอกจากจะได้เยี่ยมชมการซ่อมบำรุงอากาศยานแบบเฮลิคอปเตอร์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการซ่อมบำรุง รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์แล้ว คณะยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมขีดความสามารถของศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานลพบุรี ในการซ่อมบริภัณฑ์หลักที่ติดตั้งใช้งานกับเฮลิคอปเตอร์ การสร้างและผลิตสายไฟ (Wiring) ท่อทาง (Tube and Hose) และเคเบิ้ล (Cable) ที่ใช้กับระบบต่างๆ ของอากาศยาน อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้มีการเยี่ยมชมกิจการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานทั้ง 2 แห่งแล้ว สสว. จะร่วมมือกับ TAI จำกัด จัดทำ Roadmap เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการที่จะสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์ ตลอดจนการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงอากาศยานให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ Thai Subcon และ TESA ซึ่งมีศักยภาพในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาล ในอุตสาหกรรม New S-CURVE ที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินในประเทศ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) อันจะส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้หมุนเวียนขึ้นภายในประเทศ อันเป็นการลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ ดังวิสัยทัศน์ของ TAI ที่จะเป็น “ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานมาตรฐานสากลของประเทศไทย โดยคนไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศที่ถูกผลักดันและตอบสนอง New S-Curve ดังกล่าว โดยกองทัพอากาศและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI) อย่างต่อเนื่อง

บทความแนะนำ