พช.ฝึกปฎิบัติจริง“เอามื้อสามัคคี”พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

วันที่ 25 ก.ค. 2563 เวลา 19:11 น.
พช.ฝึกปฎิบัติจริง“เอามื้อสามัคคี”พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
กรมการพัฒนาชุมชนรุกหนัก ฝึกปฏิบัติการการทำงานแบบมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ 25 ก.ค.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง 7ภาคี ด้วยการบูรณาการการทำงานแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบการช่วยเหลือกันและกัน ผ่านการเอามื้อสามัคคี” โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี จ.สระบุรี และยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของกรมการพัฒนาชุมชนอีกด้วย

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคีนี้จะต้องเป็นตัวผลักดันและเป็นผู้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง การคิดค้นข้อปฏิบัติใหม่ๆ ในทฤษฎีจะนำไปสู่สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม “ศาสตร์พระราชา” มาประยุกต์สู่ “การทำเกษตรทฤษฎีใหม่” โดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 โดย 30 % สำหรับแหล่งน้ำ ขุดบ่อทำหนอง ขุดคลองไส้ไก่ 30 % ปลูกข้าว 30 % ทำโคกหรือป่า 10% สำหรับที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกพืชอาหาร แหล่งน้ำ และที่อยู่อาศัย อย่างสมดุลให้เกิดความยั่งยืน

สำหรับ กิจกรรมหลักวันนี้ คือ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และเป็นครั้งแรกของกิจกรรมปลูกไม้ 5 อย่าง หรือ 5 สหายในหลุมเดียวกัน เพื่อให้พืชทั้ง 5 ชนิดที่ใช้แร่ธาตุต่างกัน เกื้อกูลกัน และ นำไปสู่การปรับปรุงดิน ให้แร่ธาตุอาหารที่ดีแก่ดินต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมย่ำที่ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนโป่งเกตุ อำเภอมวกเหล็ก, การทําฝายชะลอน้ำ เพื่อลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และขุดคลองไส้ไก่ เพื่อการกระจายน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ให้ทั่วผืนแผ่นดินของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี

บทความแนะนำ