กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานโรงครัวแจกอาหารช่วยชาวโคราชช่วงโควิด-19

วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 12:26 น.
กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานโรงครัวแจกอาหารช่วยชาวโคราชช่วงโควิด-19
นครราชสีมา - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานโรงครัว แจกอาหารช่วยประชาชน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อํานวยการ สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาา ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สําหรับนําไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19

นายกฤษฎา บุญราช ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อํานวยการสภากาชาดไทย” โดยมอบอาหารพระราชทานและชุดธาร น้ำใจฝ่าวิกฤตโควิด-19 จํานวน 100 ชุด ให้แก่ประชาชน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ชุมชนรอบศาลากลาง จํานวน 400 ชุด เทศบาลนครนครราชสีมา จํานวน 900 ชุด อําเภอเมืองนครราชสีมา จํานวน 200 ชุด อําเภอโนนไทย 200 ชุด และอําเภอพระทองคํา จํานวน 200 ชุด รวมทั้งสิ้น 2,000 ชุด

ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน 63 บาท ในโครงการ “63 บาท สู้ COviD-19 ปี 63” เพื่อสนับสนุน ภารกิจของสภากาชาดไทย ด้วยการสแกน QR CODE ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในระบบ E-DONATION หรือโอนเงินผ่าน บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสํานักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติมโทร.1664.