ภูเก็ตคลายล็อกบางลา-ป่าตองยกเว้นผับ-บาร์รอมติศบค.

วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 19:51 น.
ภูเก็ตคลายล็อกบางลา-ป่าตองยกเว้นผับ-บาร์รอมติศบค.
ภูเก็ต-โควิด-19 ภูเก็ตคลายล็อกบางลา-ป่าตอง ตามมาตรการเฟส3,4 เว้นผับ บาร์ยังต้องปิดรอมติศบค.ส่วนกลางเห็นชอบ

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 40/2563 ได้พิจารณาเรื่องที่นายวีรวิชญ์ เครือสมบัติ ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตอง ขอให้ยกเลิกคำสั่งปิดพื้นที่และกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แล้วเห็นว่า ปัจจุบันคำสั่งของการปิดสถานที่ได้สิ้นสุดลงแล้วจึงสามารถเปิดสถานที่ซอยบางลาได้เฉพาะส่วนร้านอาหารสถานประกอบการที่ไม่เป็นข้อห้ามที่ได้รับการผ่อนคลายในระยะที่ 3และระยะที่ 4 แต่ต้องปฏิบัติตามที่ราชการกำหนด ยกเว้น สถานบันเทิงผับบาร์ ยังไม่สามารถเปิดได้เพราะในข้อกำหนดของศบค.ยังไม่ให้ผ่อนผัน ต้องรอมติการประชุมวันที่ 29 มิ.ย.นี้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณา

-ด้านการสรุปประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 4 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2563 ภาพรวมความร่วมมือของสถานประกอบการต่างๆอยู่ในเกณฑ์ระดับ10 ถือว่า การ์ดยังแข็ง แต่ยังมีบางกลุ่มอาทิ กลุ่มหาบเร่แผงลอย ยังต้องมีการตักเตือนในการเว้นระยะห่างและต้องกำชับไม่ให้ทุกคนละเลยการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

-ด้านการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเพื่ออนุมัติเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งมีการตรวจทำการประเมินแล้วผ่านเกณฑ์สีเขียวทั้งหมดสามารถเปิดภาคเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป

-ด้านการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในการเข้ารับผู้สูงอายุ เข้ามาดูแลในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โดยพักค้างคืนรวม 15 ราย นั้น ที่ประชุมเห็นชอบให้ศบค.ป่าคลอกทำการประเมินติดตามก่อนจึงจะให้เปิดรับได้