กทม.ตั้งศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี ยุติความรุนแรง

  • วันที่ 23 พ.ย. 2553 เวลา 17:44 น.

กทม.ตั้งศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี ยุติความรุนแรงตลอด 24 ชั่วโมง

นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.มีนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี เพื่อให้บริการช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเน้นกระบวนการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ และการทำงานระดับเครือข่าย เพราะการทำงานเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถดูแลและช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

นพ.พีระพงษ์ กล่าวว่า กทม.จะมีการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม ซึ่งเป็นอีกมาตรการหนึ่งในการลดปัญหาความรุนแรงในสังคม รวมถึงกระตุ้นให้สังคมเกิดการตื่นตัวอย่างต่อเนื่อง และให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อส่วนรวม

รองปลัด กทม. กล่าวว่า กทม.ได้ให้ความสำคัญต่อปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นและเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน ส่งผลกระทบต่อสังคมในระดับกว้าง และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งการยุติความรุนแรงจะประสบผลสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทุกคน รวมทั้งพลังมวลชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขต สถานีตำรวจ ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานศึกษา และประชาชน

ข่าวอื่นๆ