กทม.เผยผู้ป่วยเอดส์ดับแล้วเฉียดหมื่นราย

  • วันที่ 23 พ.ย. 2553 เวลา 17:37 น.

กทม.ชวนคนกรุงตรวจเอดส์ฟรี วันนี้ถึง 1 ธ.ค. เผยผู้ป่วยดับแล้วเฉียดหมื่นราย เขตจตุจักรเสี่ยงสุด

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้จัดกิจกรรมป้องกันโรคเอดส์เนื่องในวันเอดส์โลก โดยมีบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจสอบการติดเชื้อเอชไอวีฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 ธ.ค. ในเวลาราชการ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของสำนักอนามัยทั้ง 68 แห่ง

พญ.มาลินี กล่าวว่า นอกจากนี้ กทม.จะจัดกิจกรรมโรดโชว์ในสถานศึกษาเพื่อสร้างแกนนำด้านเอดส์ในโรงเรียนสังกัด กทม. จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดทองเพลง โรงเรียนวัดสุทธาราม โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดแสมดำ โรงเรียนวัดกก โรงเรียนวัดหัวกระบือ โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์ รวมทั้งมีการจัดเสวนาด้านเอดส์ การประกวดหนังสั้นด้านเอดส์ในกลุ่มเยาวชน

รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า กทม.ตระหนักถึงความสำคัญต่อการแก้ปัญหาเอดส์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพของชีวิตของประชาชน จึงได้จัดให้มีการทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ โดยเน้นบูรณาการงานด้านเอดส์ร่วมกันระหว่างหลายภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และกลุ่มผู้ติดเชื้อจากหลายองค์กร โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2527 ที่มีการพบผู้ป่วยโรคเอดส์ในประเทศไทยครั้งแรก จนถึงปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ กทม.เป็นต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบบูรณาการ และยั่งยืน

ทั้งนี้ สถิติโรคเอดส์ในพื้นที่ กทม.จากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ปี 2527 ถึง 31 ต.ค.ปีนี้ มีผู้ป่วยเอดส์สะสม 4.1 หมื่นราย ยังมีชีวิตอยู่ 3.2 หมื่นราย เสียชีวิตแล้ว 9,307 ราย ส่วนใหญ่พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในอัตราส่วน 2.7 ต่อ 1 ซึ่งปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ 79.35% และส่วนใหญ่ 31.75% มีอายุระหว่าง 25-39 ปี เป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยแรงงาน และ 40.20% มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รองลงมาคือผู้ว่างงาน 13.24% ขณะที่จำนวนผู้ป่วยเอดส์รายใหม่ในพื้นที่ กทม. ช่วงเดือน ม.ค.-ต.ค.53 พบมากที่สุดที่เขตจตุจักรจำนวน 132 ราย

 

ข่าวอื่นๆ