พช.สุรินทร์เร่งเครื่อง"โคกหนองนาโดเดล"พาชาวบ้านสร้างสุขอย่างยั่งยืน

วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 22:02 น.
พช.สุรินทร์เร่งเครื่อง"โคกหนองนาโดเดล"พาชาวบ้านสร้างสุขอย่างยั่งยืน
สุรินทร์-รองอธิบดีพช.บุกเมืองช้างขยายผลการดำเนินโครงการ “โคกหนองนาโมเดล”เน้นให้ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นต้นแบบ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามและศึกษาการดำเนินงานโคกหนองนาโมเดล ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ โดยมีนายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นำหัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่ายพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการโคกหนองนา กว่า 50 คนมาให้การต้อนรับและรับมอบแนวทางในการดำเนินงาน

นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองเองได้” โดยปี 2563 นี้ กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายสนับสนุนให้มีการขยายผลการดำเนินโครงการ “โคกหนองนาโมเดล” สู่ทุกหมู่บ้าน

นอกจากนั้น ยังส่งเสริมให้ประชาชนมีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย ปฏิบัติได้จริง และสามารถนำไปเป็นต้นแบบในขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนเดือนร้อนของประชาชนได้จริง

นายนิวัติ กล่าวว่า ปัจจุบันชาวบ้านที่มีอาชีพทางการเกษตรประสบปัญหามากมายโดยเฉพาะเรื่องน้ำ ทั้งภัยแล้ง และภัยน้ำท่วม ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง การที่กรมการพัฒนาชุมชนพาชาวบ้านทำโคกหนองนา จึงเป็นทางรอดจากปัญหาเหล่านี้ เป็นการดำเนินการตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ที่มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 30 : 30 : 30 : 10 คือ เป็นแหล่งน้ำ 30% ปลูกข้าว 30% ปลูกต้นไม้ พืชผัก 30% และใช้เป็นที่พักอาศัย 10%

ทั้งนี้ จะทำให้พี่น้องเรามีแหล่งน้ำที่เพียงพอสำหรับพื้นที่เกษตรของตน มีพืชผักผลไม้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย เกิดการพึ่งตนเองขั้นพื้นฐาน คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น นำไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น คือ การแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างยั่งยืน

สำหรับ การดำเนินงานโคกหนองนานั้น ในปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชนมีแผนส่งเสริมแกนนำชุมชนที่มีความสมัครใจและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติเป็นการนำร่องก่อนอย่างน้อยจังหวัดละ 20 ครัวเรือน ซึ่งขณะนี้ได้มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจไปแล้ว และในปีงบประมาณ 2564 กระทรวงมหาดไทยได้ทำแผนงานโครงการของบประมาณจากรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายผลโครงการโคกหนองนาให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต