นครศรีฯส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์เสนอ "วัดพระมหาธาตุ" เป็นมรดกโลก

วันที่ 04 ม.ค. 2563 เวลา 18:17 น.
นครศรีฯส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์เสนอ "วัดพระมหาธาตุ" เป็นมรดกโลก
"นครศรีธรรมราช" ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์เสนอ "วัดพระมหาธาตุ" ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ให้คณะกรรมการแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ คณะกรรมการมรดกโลกเคาะ

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 63 ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ การนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า หลังมีการพิจารณารับรองวาระการนำเสนอชื่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราช เข้าสู่บัญชีเบื้องต้น (Tentative List) ตามที่ประเทศไทยนำเสนอ เพื่อเข้ากระบวนการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลก จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ระดมนักวิชาการ นักประวัติศาสตร์ นักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พร้อมจัดประชุมวิชาการระดมความคิดเห็นเพื่อรวบรวมข้อมูล หลักฐาน นำมาจัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ (Nomination Dossier) ในการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก ตามหลักเกณฑ์ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กำหนดให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด

ซึ่งใช้เวลาเกือบ 6 ปีในการดำเนินการเรื่องนี้ แต่หลังจากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลายครั้ง ในที่สุดเอกสารดังกล่าวได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีความหนาประมาณ 450 หน้า ซึ่งทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งเอกสารไปให้กรมศิลปากร ในฐานะเลขานุการมรดกโลกด้านวัฒนธรรมเพื่อให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ตรวจเอกสารและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งประสานให้จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งตัวแทนไปนำเสนอในรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งบางส่วนมีการแก้ไข บางส่วนผ่านไปด้วยความราบรื่น

อย่างไรก็ตามทุกคนมีความมุ่งหวังที่จะให้เอกสารมีความสมบูรณ์ ถูกต้องมากที่สุด คาดว่าภายในต้นปีนี้การแก้ไขเอกสารจะเสร็จเรียบร้อย จากนั้นจะส่งให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ซึ่งมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

หากให้ความเห็นชอบ ขั้นตอนต่อไปกระทรวงวัฒนธรรมจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะส่งเอกสารให้เลขานุการอนุสัญญามรดกโลกประเทศไทย คือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ในนามของประเทศไทยให้ศูนย์มรดกโลก ยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส นำเข้าสู่ที่ประชุมให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาประกาศการขึ้นทะเบียนมรดกโลกต่อไป

“คาดว่าจะมีการประชุมในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563 ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาทางศูนย์มรดกโลกจะส่งเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบสถานที่จริงว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ประเทศไทยได้เสนอไปหรือไม่เพียงใด ซึ่งเป็นการทำงานตามขั้นตอนปกติของศูนย์มรดกโลก"

"และเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทย โดยนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีสและอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการมรดกโลก จากประชุมสมัชชารัฐภาคีแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 22 ที่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกอย่างแน่นอน" ผศ.ฉัตรชัย กล่าว