องคมนตรีเยี่ยมร.ร.โครงการกองทุนการศึกษานร.ทุนพระราชทาน

วันที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 19:35 น.
องคมนตรีเยี่ยมร.ร.โครงการกองทุนการศึกษานร.ทุนพระราชทาน
พิษณุโลก-องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรียนทุนพระราชทาน

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา พร้อมคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมพร้อมพบผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ที่โรงเรียนบ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 8 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อติดตามการดำเนินโครงการและรับทราบปัญหาข้อขัดข้องทางการศึกษา ซึ่งโรงเรียนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี มาจัดการเรียนการสอน ควบคู่กับการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นเด็กดี มีวินัย มีคุณธรรม

สำหรับ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลกเขต 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดใหญ่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 เป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่ 4 ตามโครงการกองทุนศึกษาที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเงินส่วนพระองค์ จัดตั้งโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อหวังสร้างคนดีคืนแผ่นดิน ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 454 คน นักเรียนทุนพระราชทาน 1 คนกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

จากนั้นองคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านน้ำจวง ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ ชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้กำลังขาดแคลนสื่ออุปกรณ์ ชโทรทัศน์สี แบบ Smart TV ในห้องเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ชเนื่องจากเป็นการเรียนการสอน แบบโครงการ (Project Approach) ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ให้ครบทั้ง 4 ด้าน อย่างเต็มศักยภาพ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน มีนักเรียนจำนวน 460 คน มีนักเรียนทุนพระราชทาน 2 คน โดยในปีการศึกษา 2561 มีผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกด้าน และคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าปีการศึกษา 2560 คิดเป็นร้อยละ 2.09 ในโอกาสนี้ พล.อ.กัมปนาท ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์