ชาวบ้านนครพนมโวยกรมโยธาวางผังเมืองมั่วลิดรอนสิทธิ

วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 13:57 น.
ชาวบ้านนครพนมโวยกรมโยธาวางผังเมืองมั่วลิดรอนสิทธิ
นครพนม-ประธานหอการค้านครพรมและชาวบ้านยื่นส.ส.ค้านกรมโยธาธิการวางผังเมืองมั่วลิดรอนสิทธิประชาชนหากปล่อยไว้ เศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ชายแดนพัง

ที่จ.นครพนม มีการเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่วมกับภาคประชาชน องค์กรเอกชน เป็นครั้งที่ 2 ที่โรงแรมฟอร์จูน วิวโขงนครพนม เมื่อวันที่ 25พ.ย.62 เกี่ยวกับการ วางแผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ ของ จ.นครพนม ตามนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว ชายแดน สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีการมอบหมาย ให้บริษัทเอกชน ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการวางผังเมืองรวม ในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจ โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม เขต 2 พรรคเพื่อไทย นางนันทนา จดจำ ผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวม ที่ 3 ผู้แทนสำนักผังเมืองรวม นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมือง รวมถึง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง บริษัทเอกชน ทำหน้าที่สำรวจวางผังเมืองรวม เข้าร่วมประชุม ชี้แจง ทำความเข้าใจและรับทราบปัญหา เพื่อที่จะสรุปนำเสนอออกกฎหมายตามขั้นตอน ซึ่งมีระยะเวลาสิ้นสุดการ สำรวจ สรุปความคิดเห็นภายใน เดือน พฤศจิกายน 2562 มีภาคเอกชน ประชาชน ร่วมประชุม กว่า 500 คน

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการประชุมได้มี นายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้า จ.นครพนมพร้อมตัวแทนชาวบ้าน จาก อ.บ้านแพง กว่า 200 คนรวมตัวถือป้ายประท้วง คัดค้าน ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ยกเลิกโครงการสำรวจออกผังเมืองรวมเนื่องจากมีการทำข้อมูลเชิงลบ จัดโซนนิ่งพื้นที่ประกอบการไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นจริง และไม่มีการลงพื้นที่สำรวจ ให้ถูกต้องชัดเจนกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และวิถีชีวิต คนในพื้นที่ และจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการพัฒนาทุกด้าน เนื่องจากมีการออกผังเมืองรวมที่มีการจำกัดสิทธิ ในการดำเนินการธุรกิจการค้าทุกประเภท ถือเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชน และภาคเอกชน

นายสมนาม พร้อมตัวแทนชาวบ้าน ได้ยืนหนังสือต่อ นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม เขต 2 พรรคเพื่อไทย ในฐานะตัวแทน ส.ส.นครพนม ทั้ง 4 เขต ได้นำปัญหาไปเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงยื่นเสนอต่อ กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ ยุติการออกผังเมืองรวม และให้มีการแก้ไขให้สอดคล้อง ตามข้อเท็จจริง และให้เกิดประโยชน์ กับประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด และจะต้องไม่เอื้อประโยชน์ต่อนายทุน

นายสมนาม เปิดเผยว่า เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจนครพนมพบว่า มีการดำเนินการไม่คำนึงผลกระทบประชาชน ไม่เป็นไปตามหลักการผังเมือง รวมถึงไม่ยึดหลักพื้นฐานความเป็นจริง มีการสำรวจวางผังมั่ว เกี่ยวกับการจัดโซนนิ่ง ในการส่งเสริมการค้าการลงทุน การประกอบอาชีพต่างๆ ทั้ง ภาคเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมต่าง ที่มีการควบคุม กำจัดสิทธิ์ ทั้งการควบคุมการก่อสร้าง ในพื้นที่ ไม่เหมาะสม ไปจนถึงการส่งเสริมการทำการเกษตร ในพื้นที่ไม่ใช่ทำเลที่สามารถดำเนินการได้กระทบต่อความเป็นอยู่ชาวบ้านหากปล่อยให้เดินหน้า ออกเป็นกฎหมายตามขั้นตอน เชื่อว่า นครพนม ถึงจุดจบแน่นอน

นางมนพร เจริญศรี ส.ส.นครพนม เขต 2 พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าในฐานะ ส.ส.นครพนม และตัวแทน ส.ส. 4 เขต จะได้ สรุปปัญหา นำเสนอต่อรัฐบาล ไปถึงหน่วยงานระดับสูง กรมโยธาและผังเมือง มาดูแลแก้ไขเร่งด่วนมิให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเพราะสิ่งที่ตามมาคือห่วงที่สุด เอื้อผลประโยชน์นายทุน ในระยะยาว เรื่องนี้ถือว่าสำคัญ สำหรับชาวนครพนม ที่จะต้องคัดค้าน ให้แก้ไข ยุติการการดำเนินการ ออกผังเมืองรวมฉบับนี้ทันที