ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายวัดพญาภู พระอารามหลวง

  • วันที่ 02 พ.ย. 2562 เวลา 14:23 น.

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ถวายวัดพญาภู พระอารามหลวง

น่าน-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการถวายวัดพญาภู พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 2 พ.ย.62 เวลา 10.00 น ที่วัดพญาภู พระอารามหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพญาภู พระอารามหลวง

การอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส นับเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระกฐินพระราชทาน เป็นพระกฐินที่ถือว่า ผ้าพระกฐิน บริขาร และบริวารกฐิน เป็นของหลวง แต่เปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กร หรือบุคคลที่สมควร ขอรับพระราชทานอัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ สำหรับการถวายพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มียอดเงินกฐินพระราชทาน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,108,820 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาท) โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับวัดพญาภูเป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันมี พระราชศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นเจ้าอาวาสวัด วัดพญาภูได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1956 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ปีพ.ศ. 1956 และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เมื่อปี 2531 เป็นวัดที่เก่าแก่ อีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่านตามพงศาวดารเมืองน่าน ที่ก่อสร้างขึ้นสมัย เจ้าพระยาภูเข็ง (พญาภูคา) แห่งราชวงศ์ภูคา ซึ่งเจ้าผู้ครองนครน่าน ระหว่างปี พ.ศ.1956 – พ.ศ. 1960 ที่ได้สร้างวัดพญาภูขึ้น

ต่อมา เจ้าภูครองนครน่านทุกพระองค์ ได้ให้ความอุปถัมภ์วัดพญาภูตลอดมา จนกระทั่งปี พ.ศ.2400 พระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน ได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดพญาภู เช่นบูรณะพระเจดีย์ ซึ่งก่ออิฐถือปูนเป็นเจดีย์โบราณ ฐานกว้าง 14 เมตร สูง 25 เมตร ในปี พ.ศ.2461 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและขึ้นเป็นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 61 ตอนที่ 11 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2487

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ