เดินหน้าโครงการของในหลวงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 18:39 น.
เดินหน้าโครงการของในหลวงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี
กาญจนบุรี-องคมนตรีติดตามการเตรียมการดำเนินโครงการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชูป่าทุ่งใหญ่ฯเป็นต้นแบบ

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ช ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา และ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี เป็นประธานการประชุมการเตรียมการดำเนินโครงการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผวจ.กาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9 มณฑลทหารบกกาญจนบุรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้รับฟังข้อมูลการดำเนินการในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านคมนาคม ด้านสาธารณสุข ด้านการสื่อสาร ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ ซึ่งได้มอบแนวทางการดำเนินการให้ส่วนราชการจับประเด็นให้ชัดเจน จัดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนี้ ยังได้น้อมนำพระกระแสรับสั่งในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นแนวทางให้นำไปปฏิบัติอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ส.ค.62 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ. กาญจนบุรี ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี โดยมี องค์ประธานที่ปรึกษา 1.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี องค์ประธานกรรมการ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และคณะกรรมการจำนวน 11 ราย

โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า เนื่องจากพื้นที่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกของประเทศไทย โดยขึ้นทะเบียนขององค์การยูเนสโกร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เมื่อปี พ.ศ. 2534 มีประชากรอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก และมีปัญหานานับประการ ทั้งด้านคมนาคม สาธารณสุข สาธารณูปโภค การศึกษา เศรษฐกิจ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน

อย่างไรก็ตาม ชุมชนชายแดนนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศจึงสมควรมีการบูรณาการการพัฒนาชุมชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาประเทศและสังคม

โดยพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากโดยตรง อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ ชุมชนที่จะเข้าไปพัฒนานั้น ต้องมีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนา โดยการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี จะเป็นต้นแบบที่ดีในการให้ภาครัฐนำไปเป็นแบบในการปฏิบัติช่วยเหลือชุมชนแห่งอื่นๆ ในโอกาสต่อไป