จิตอาสาพร้อมใจพร้อมใจพัฒนาแม่น้ำคูคลองถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 16:08 น.
จิตอาสาพร้อมใจพร้อมใจพัฒนาแม่น้ำคูคลองถวายเป็นพระราชกุศล
กาญจนบุรี- พ่อเมืองกาญจน์นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ร่วมกันพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.ที่บริเวณสวนสาธารณะแก้มลิง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายบวรศักดิ์ วานิช นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ นาคนิยม ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมเปล่งเสียงกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยพร้อมเพรียงกัน ต่อจากนั้น ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทั้งหมดได้แยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณรอบสวนสาธารณะแก้มลิง ทั้งร่วมตัดแต่งต้นไม้ กำจัดหญ้าริมบึงน้ำ และกำจัดวัชพืชน้ำ เพื่อพัฒนาลำคลองและปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม

สำหรับ สวนสาธารณะแก้มลิงแห่งนี้ จัดสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูฝน และเป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนได้มาออกกำลังกาย และเป็นสถานที่พักผ่อนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทานฯ ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆด้าน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว