จิตอาสา 904 วปร.เผยแพร่ศาสตร์พระราชาแก่ทหารเพื่อนำไปฟื้นฟูป่าจ.น่าน

วันที่ 13 ต.ค. 2562 เวลา 15:54 น.
จิตอาสา 904 วปร.เผยแพร่ศาสตร์พระราชาแก่ทหารเพื่อนำไปฟื้นฟูป่าจ.น่าน
เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง "ปฏิบัติการฟื้นป่าน่านด้วยศาสตร์พระราชา หน่วยทหารพัฒนา ภาค 3

วิทยากรจิตอาสา 904 วปร. ร่วมพิธี" ที่บ้านคั๊วะ ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยมี พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผอ.สนภ.3 เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน ในการนี้ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร วิทยากรในโครงการจิตอาสา 904 วปร. และอดีตรมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เพื่อเผยแพร่ศาสตร์พระราชาแก่ทหารนำไปปฏิบัติการฟื้นฟูป่าใน จ.น่าน

ทั้งนี้ ความรู้ที่หน่วยทหารพัฒนาได้รับจะนำไปใช้ในการพิทักษ์ป่าไม้ การอบรมเน้นสอนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประเด็นที่สำคัญ 3 ประการคือ การสอนให้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงคิดค้นทฤษฎีใหม่และศาสตร์ต่างๆ เพื่อความอยู่ดีกินดีของชาวไทย

นอกจากนั้น สอนให้ทราบถึงหลักพื้นฐานการคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มาจากทางสายกลางระหว่างปรัชญาของเสรีนิยมและปรัชญาสังคมนิยม โดยปรับให้เหมาะสมกับความเป็นคนไทย และสอนให้ทราบถึงความจำเป็นต้องปรับตัวของสังคมไทย โดยเฉพาะวิธีคิดเพื่อให้อยู่รอดในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างสง่างาม

ทั้งนี้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชี้แนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ ให้ดำเนินไปในทางสายกลางด้วยการใช้ความรู้และคุณธรรม สามารถนำหลักการปฏิบัติไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้หลากหลายด้าน และมุ่งหวังให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ โดยตั้งอยู่บนหลักสำคัญสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี

อย่างไรก็ตาม ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่มากเกินไปหรือว่าน้อยจนเกินไป ต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมพร้อมต่อผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต