เร่งผลักดันแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ตามแนวศก.พอเพียง

วันที่ 02 ต.ค. 2562 เวลา 21:38 น.
เร่งผลักดันแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ตามแนวศก.พอเพียง
แม่ฮ่องสอน-อธิบดีพช.คนใหม่ลุยงานแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง ร่วมลงพื้นที่กับอ.ยักษ์ผลักดันให้เมืองสามหมอกเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) อดีตรมว.เกษตรและสหกรณ์ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของนายเทวัญ ปัญญาประเสริฐ ที่บ้านปางหมู ม. 1 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดย ดร.วิวัฒน์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมผลักดันให้จ.แม่ฮ่องสอนเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ภายใน 3 ปี ซึ่งข้อเสนอของดร.วิวัฒน์ได้รับการตอบรับจากเครือข่ายเกษตรที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้

ขณะที่ นายสุทธิพงษ์ พร้อมคณะเดินทางไปยังห้องประชุมทุ่งกองมู อาคารฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีนายนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวต้อนรับ และดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้บรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และประชาชนจ.แม่ฮ่องสอน เรื่อง “สืบสานศาสตร์พระราชา รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ต่อยอดสู่การแก้ปัญหาโลก”

ทั้งนี้ มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริแห่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่โลกของเรากำลังประสบอยู่ในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือภัยสงคราม

สำหรับ หลักสำคัญของแนวทางในการดำเนินงานด้านต่างๆ อยู่ที่ "การพัฒนาคน" ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ท่านได้รับรางวัลสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Lifetime Development Achievement Awards) จาก UNDP ด้วย อีกทั้งในหลวงรัชกาลที่ 10 ยังให้ความสำคัญกับการศึกษางานศาสตร์พระราชา ดังที่ทรงตรัสไว้ในพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

ดร.วิวัฒน์ กล่าวว่า การดำเนินการที่จะสามารถส่งผลให้บรรลุถึงเป้าหมายความสำเร็จของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จำเป็นที่จะต้องศึกษา และทำความเข้าใจ ในเรื่องที่สำคัญ 4 ประเด็น คือ 1. สถานการณ์ปัจจุบัน (Current Situation) 2. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. การนำไปปฏิบัติสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Implementation to SDGs) และ 4 การพัฒนาคน เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และร่วมกันกับทุกภาคส่วน ให้เกิดผลสำเร็จ ในการเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง