โรคไข้เลือดออกระบาดสงขลาตาย1ป่วย1,882คน

วันที่ 05 ก.ย. 2562 เวลา 13:21 น.
โรคไข้เลือดออกระบาดสงขลาตาย1ป่วย1,882คน
สงขลา-สสจ.สงขลาประชุมติดสถานการณ์โรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วย1,882คนและมีผู้เสียชีวิต1ราย

นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1 /2562 โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ข้อมูลเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 พบอัตราการป่วย จำนวน 1,882 ราย และเสียชีวิตแล้ว 1 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี รองลงมา 5- 9 ปีและ 15-19 ปี อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ อ.คลองหอยโข่ง อ.สะเดา และอ.นาหม่อม

สิ่งที่ป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกขยายวงกว้างคือต้องกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และมีการฉีดพ่นสารเคมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกบ้านทุกพื้นที่ทุกสัปดาห์ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำป้องกันโรคไข้เลือดออก) โรคชิกุนคุนยาและไข้ซิกา