สถ.หนุนอบจ.จัดเก็บหลักฐานประวัติศาสตร์-แหล่งความรู้ท้องถิ่น

วันที่ 03 ก.ย. 2562 เวลา 15:28 น.
สถ.หนุนอบจ.จัดเก็บหลักฐานประวัติศาสตร์-แหล่งความรู้ท้องถิ่น
สถ. หนุน อบจ. วางระบบจัดเก็บเอกสาร เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์-แหล่งความรู้ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตามมาตรา 17(20) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองในการจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดเรื่องการเก็บรักษาหนังสือไว้ให้ส่วนราชการปฏิบัติรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย จึงขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาดำเนิน “โครงการจัดทำมาตรฐาน การจัดเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” ตามแนวทางที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดทำขึ้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ว่า ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 มาตรา 7 วรรคสอง บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายการหรือตารางการเก็บรักษาเอกสารราชการ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเภทและหมวดหมู่ของเอกสาร ระยะเวลาการเก็บรักษาเอกสาร วิธีการเก็บรักษาเอกสาร และการส่งมอบรายการหรือตารางการเก็บรักษาเอกสารราชการ

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมศิลปากรกำหนด โดยเอกสารที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องดำเนินการเก็บรักษาให้เป็นระบบ ก็เช่นเอกสารที่มีคุณค่าตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานรัฐ เอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเอกสารที่มีคุณค่าเพื่อการศึกษา การค้นคว้า หรือการวิจัย

สำหรับแนวทางการดำเนิน“โครงการจัดทำมาตรฐาน การจัดเก็บเอกสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด”ตามที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดทำขึ้น ก็เช่น อบจ.ดำเนินการสำรวจเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลการสำรวจ และสรุปข้อมูลแบบสำรวจ,วิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจ กำหนดหมวดหมู่เอกสาร วิเคราะห์ประเมินคุณค่า และกำหนดอายุการจัดเก็บเอกสาร, จัดทำร่างตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร, จัดประชุมสัมมนาพิจารณาร่างตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร,ประกาศใช้ตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร และจัดเก็บเอกสารตามตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร ทั้งนี้โดยตั้งงบประมาณในการดำเนินโครงการได้ตามความเหมาะสม

“ขอถือโอกาสนี้ยกย่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้ดำเนินการจัดทำสมุดภาพเก่าเล่าเรื่องจังหวัดของตัวเอง เช่น จ.ระยอง จ.นนทบุรี จ.ตราด จ.อุทัยธานี จ.สระบุรี และ จ.พิจิตร เอกสารจดหมายเหตุทั้งหลายก็จะเป็นเป็นแหล่งความรู้-ฐานข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับท้องถิ่นเพื่อการศึกษา ไปจนถึงสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและหวังว่าจุดเริ่มต้นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ จะเป็นต้นแบบให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ได้ดำเนินการตามในอนาคตอันใกล้นี้” นายสุทธิพงษ์กล่าว