รอกม.ผ่านปลูกทันที!วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรจัดเสวนากัญชากับวิถีชาติพันธุ์

วันที่ 27 ก.ค. 2562 เวลา 16:29 น.
รอกม.ผ่านปลูกทันที!วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรจัดเสวนากัญชากับวิถีชาติพันธุ์
น่าน-วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรจัดเสวนากัญชากับวิถีชาติพันธุ์ขานรับนโยบายรัฐบาลและรองรับการออกกฏหมายอนุญาตให้ปลูก

วันที่ 27 ก.ค. 62 ดร.จำนงค์ กมลศิลป์ ประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายประทีป อินแสง ประธานกรรมการวิสาหกิจเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรจังหวัดน่าน ได้จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง กัญชากับวิถีชาติพันธุ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ อ.ภูเพียง จ.น่าน โดยมีเกษตรกร และประชาชน ในจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 800 คน ซึ่งในโอกาสนี้ได้จัดแถลงข่าวการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรแห่งประเทศไทยและการดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรครบวงจร จังหวัดน่าน เพื่อรวมตัวเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและถูกต้องตามกฎหมาย ในการร่วมกับสถาบันและองค์กรซึ่งทำการวิจัยศึกษากัญชาเพื่อการแพทย์ และขับเคลื่อนกัญชาเป็นสมุนไพรที่เข้าตำรับยาตามแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านภูมิปัญญาวิถีชาติพันธุ์

ดร.จำนงค์ กมลศิลป์ ประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการแก้ไข พรบ.ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 7) ประกาศเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยอนุญาตให้ปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ และงานวิจัยที่ต้องร่วมกับสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการปลูกรูปแบบวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้พี่น้องเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์และตำรับยา ดังนั้นภาคีเครือข่ายทุกภูมิภาคจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรแห่งประเทศไทยขึ้นเป็นองค์กรตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่จะขับเคลื่อนกับพี่น้องเกษตรกรระดับฐานรากอย่างมีส่วนร่วม เกี่ยวกับสมุนไพรที่เข้าตำรับยาตามแพทย์แผนไทยหมอพื้นบ้านภูมิปัญญาวิถีชาติพันธุ์ ตลอดจนการตอบโจทย์ทางเศรษฐกิจของพี่น้องเกษตรกรในอนาคตต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต