ชาวนราธิวาสพร้อมใจอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

  • วันที่ 14 ก.ค. 2562 เวลา 20:23 น.

ชาวนราธิวาสพร้อมใจอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นราธิวาส-พุทธศาสนิกชนร่วมอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่วัดประชุมชลธารา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับวัดและสำนักสงฆ์ ที่มีความต้องการพระสงฆ์จำพรรษาเพิ่ม ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 81 รูป โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับ โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการที่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน รวมทั้งพุทธศานิกชนในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สนับสนุนวัด สำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์และพระสงฆ์ โดยยึดความต้องการของวัดสำนักสงฆ์ เป็นที่ตั้ง ให้สามารถดำรงสภาพอยู่ได้ พระสงฆ์ไม่ทิ้งวัด สามารถประกอบศาสนกิจและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบท ยังได้มีโอกาสการทดแทนพระคุณบิดามารดา และบุพการี ผู้มีอุปการะคุณ ตลอดจนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอน ฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม มีส่วนร่วมรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ