พช.ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

  • วันที่ 14 ก.ค. 2562 เวลา 15:02 น.

พช.ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

รองธิบดี พช.ลงพื้นที่ติดตามหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเมืองลับแล น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านร้องลึก หมู่ที่ 6 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายสาโรช ภัทรชานนท์ นายอำเภอทองแสนขัน พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจ.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรม

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามงานและให้กำลังใจแก่กลุ่มสัมมาชีพชุมชนสานเข่งครัวเรือนต้นแบบ การเลี้ยงหมูด้วยน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยจากมูลสัตว์ ตลอดจนการติดตามกิจกรรมการทำไม้กวาดทางมะพร้าว และพรมเช็ดเท้าของผู้สูงอายุ

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามกิจกรรมลดรายจ่าย และกิจกรรมคัดแยกขยะ เกษตรทฤษฎีใหม่ (โคกหนองนาโมเดล) ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดังกล่าว ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน ช่วยกันยกระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตั้งเป้าสร้างความอยู่ดีกินดี 878 อำเภอทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม กรมฯได้ขับเคลื่อนโครงกาดังกล่าวนี้โดยกำหนดดำเนินการในพื้นที่ 878 อำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน ระหว่างเดือนพ.ค. ถึงเดือนก.ค 2562 โดยมีผู้นำ อาสาสมัคร องค์กร เครือข่ายในชุมชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งการดำเนินโครงการที่ผ่านมา 2 เดือน ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชน และภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ส่งผลให้การดำเนินโครงการในภาพรวมมีความก้าวหน้าไปแล้วมากถึง 90 % มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 100,000 คน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ