4 ชาติส่งทีมหน้ากากร่วมโชว์ความอลังการงานผีตาโขนเมืองเลย

  • วันที่ 07 ก.ค. 2562 เวลา 09:53 น.

4 ชาติส่งทีมหน้ากากร่วมโชว์ความอลังการงานผีตาโขนเมืองเลย

เลย-กระทรวงวัฒนธรรมร่วมจัดงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติประจำปี 2562 ยิ่งใหญ่ ขณะที่จีน ฟิลิปปินส์ ลาว อินโดนีเซีย ร่วมการแสดงหน้ากากนานาชาติ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติประจำปี 2562  โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย หัวหน้าหน่วยงานราชการ วัฒนธรรมจังหวัดเลย ผู้แทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วม ในพิธีเปิดมีการแสดงผีตาโขน พิธีรับรางวัลการประกวดหน้ากากผีตาโขน ประจำปี 2562 ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มอบของที่ระลึกแด่ผู้แทนนักแสดงหน้ากาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ ลาว อินโดนีเซีย การแสดงพื้นบ้าน และการแสดงหน้ากากนานาชาติ

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า รัฐบาล โดย กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการนำมิติวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศในเวทีโลกด้วยการส่งเสริม สืบสานและยกระดับประเพณีของท้องถิ่นขึ้นสู่ประเพณีระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ กระทรวงวัฒนธรรมจึงร่วมกับ จ.เลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัด “งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562” เพื่อสืบทอดและสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับนานาชาติด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

“ปีนี้นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนแห่ผีตาโขนน้อย ผีตาโขนใหญ่ ขบวนนางรำ และขบวนแห่จากตำบลต่างๆ จากอ.ด่านซ้ายอันงดงามตระการตา ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน บ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามแล้ว ยังมีขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แสดงให้เห็นถึงจังหวัดเลย มีความรัก ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน และแสดงออกถึงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างยาวนาน แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวจ.เลย” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าว

สำหรับ งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอ.ด่านซ้าย จ.เลย เนื่องจากได้นำเอาบุญประเพณีสองอย่างมารวมกัน กล่าวคือ "งานบุญพระเวส" (ฮีตเดือนสี่) และ "งานบุญบั้งไฟ" (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน งานบุญพระเวสนั้น เป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือว่าจะได้อนิสงส์แรงกล้า บันดาลให้พบ พระศรีอาริยะเมตไตรยในชาติหน้า ส่วนงานบุญบั้งไฟเป็นงานบุญที่จัดขึ้น เพื่อบูชาอารักษ์ หลักเมืองและถือเป็นประเพณี การขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ในงานบุญหลวงนี้จะมีกองทัพ "ผีตาโขน" ออกวาดลวดลาย และร่วมสร้างความสนุกสนานครื้นเครงให้กับขบวนแห่พระเวสสันดร โดยถือว่า "ผีตาโขน" เป็นสัญลักษณ์แทน คนป่าหรือภูตผี ที่ศรัทธาในพระบารมีขององค์พระเวสสันดร เมื่อพระเวสสันดรเสด็จกลับเข้าเมือง เหล่าผีตาโขน จึงตามมาส่งและเกิดเป็นการละเล่น "ผีตาโขน" สืบต่อมา การจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของอำเภอด่านซ้าย ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

 

ข่าวอื่นๆ