มท.เยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอยย้ำผู้หนีภัยให้มั่นใจความปลอดภัย

วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 15:58 น.
มท.เยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอยย้ำผู้หนีภัยให้มั่นใจความปลอดภัย
แม่ฮ่องสอน-มท.เยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านใหม่ในสอยย้ำฝ่ายปกครองทำความเข้าใจผู้หนีภัยการสู้รบฯที่สมัครใจกลับประเทศต้นสังกัดมั่นใจในความปลอดภัยใช้ชีวิตได้ปกติสุข

เมื่อวันที่ 28มิ.ย.62 นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพกระทรวงมหาดไทย ได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ บ้านใหม่ในสอย ต.ปางหมู อ.เมือ จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ ปลัดจังหวัด นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และผู้แทนองค์กรที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 9 หน่วยงานเข้าร่วม

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้อนุญาตให้ผู้อพยพหนีภัยดังกล่าวพักอาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บริเวณชายแดนไทย-พม่า ตามหลักมนุษยธรรม ซึ่งปัจจุบันมีพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ จำนวน 9 แห่งในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ราชบุรี กาญจนบุรี ตาก และ แม่ฮ่องสอน โดยพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวน 4 พื้นที่ พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2538 อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านในสอย หมู่ที่ 4 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร มีผู้หนีภัยการสู้รบฯ ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ จำนวน 2,638 ครัวเรือน และมีองค์การระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGOs ร่วมดำเนินการส่งเสริมสุขภาวะ และเสริมสร้างศักยภาพคนในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่กระบวนการนำผู้หนีภัยฯ กลับประเทศ (Repatriation Program) หรือตั้งถิ่นฐานประเทศที่สาม (Resettlement Program)

นายธนาคม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การลงตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ในวันนี้ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริง และสภาพปัญหาต่างๆ เพื่อกระทรวงมหาดไทยจะได้ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้บรรลุวัตถุประสงค์การช่วยเหลือผู้หนีภัยกลับสู่มาตุภูมิ ทั้งนี้ การทำงานภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก UNHCR และ NGOs ต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้หนีภัยฯ ในด้านต่างๆ ในการนี้ ขอเน้นย้ำให้ฝ่ายปกครอง หัวหน้าพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจ ไปจนถึงการติดตามผู้หนีภัยที่สมัครใจเดินทางกลับประเทศตนเองให้มั่นใจในความปลอดภัยและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข พร้อมทั้งให้หน่วยงานราชการ และองค์กรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ปฏิบัติตามระเบียบ แนวทางข้อปฏิบัติงานภายในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการให้ความสำคัญการซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ ไฟป่า ดินโคลนถล่ม และให้มีการปรับปรุงแก้ไขทะเบียนประวัติผู้หนีภัยฯ ให้เป็นปัจจุบัน โดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกเรื่องตามระเบียบ

นอกจากนี้ นายธนาคม จงจิระ พร้อมด้วยนางอุษณีย์ จงจิระ อุปนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังข้าราชการ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ ให้ปฏิบัติเต็มกำลังความสามารถ และปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามกฏหมาย และคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม