พช.เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงฯ

  • วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 13:34 น.

พช.เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงฯ

สุรินทร์-ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่เมืองช้าง เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

น.ส.ศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ โดยมี นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจ.สุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เเละคณะร่วมให้ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ณ บ้านระโยง หมู่ที่ 10 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง ซึ่งมีครัวเรือนจำนวน 77 ครัวเรือน ประชากร 295 คน เป็นหมู่บ้านโบราณเก่าแก่ของจ.สุรินทร์ มีคูน้ำ เเละกำเเพงดินล้อมรอบ มีเรื่องราวเเละตำนาน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ ปราสาทเนียงอุมา การขุดค้นพบวัตถุโบราณอายุไม่ต่ำกว่า 4,000 ปี รวมทั้งต้นมะขามยักษ์ขนาดใหญ่ กลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มเเข็ง เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ฐานเรียนรู้การทำขนมพื้นบ้าน ฐานเรียนรู้การปลูกผัก ฐานเรียนรู้การเลี้ยงวัว กลุ่มโรงสีชุมชน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม หมู่บ้านได้รับการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฯ จากภาคีการพัฒนาต่างๆ ทั้งส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง รพ.สต.ท่าสว่าง ส่งผลให้ตัวชี้วัด มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัดขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี และมีกิจกรรมในหมู่บ้านมากมาย เช่น การจัดทำป้ายชื่อหมู่บ้าน การปลูกต้นรวงผึ้ง การบริหารจัดการขยะ รณรงค์ลดอบายมุข ลด ละ เลิก สุรา การจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เป็นต้น

จากนั้น คณะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ณ บ้านซาด หมู่ที่ 3 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี เป็นหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นในด้านความสมัครสมานสามัคคี การมีจิตอาสา มีการออม และการอนุรักษ์ธำรงประเพณีและการละเล่นพื้นบ้าน อีกทั้งได้รับเลือกเป็นชุมชนท่อง OTOP นวัตวิถีด่วย โดยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้ชื่นชมการดำเนินงานว่ามีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเน้นย้ำการขับเคลื่อนกิจกรรมผ่านตัวชี้วัด 13 ตัวชี้วัด เเละการจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่อง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ