จับเมล็ดโกโก้เถื่อนหนีภาษีกว่า 200 ตันมูลค่ากว่า 16 ล้าน

  • วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 20:03 น.

จับเมล็ดโกโก้เถื่อนหนีภาษีกว่า 200 ตันมูลค่ากว่า 16 ล้าน

สมุทรปราการ-กรมศุลกากรแถลงจับเมล็ดโกโก้หนีภาษีกว่า 200 ตันมูลค่ากว่า 16.68 ล้านบาท ตรวจพบบริเวณท่าเรือเอกชนพระสมุทรเจดีย์

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. นายบุญเทียม โชควิวัฒน รองอธิบดีกรมศุลกากร และ นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ แถลงจับกุมเมล็ดโกโก้ (COCOA) กว่า 200 ตัน ที่ท่าเรือเอกชน บริษัท แอคทูลั่ม จำกัด (สหไทยเทอร์มินอล) ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ โดยสำแดงชนิดสินค้าเป็น เมล็ดโกโก้ (COCOA) ไม่มียี่ห้อ บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 40 ฟุต ทั้งหมด 8 ตู้ จำนวน 3,099 กระสอบ น้ำหนักสุทธิ 201,435.00 กิโลกรัม มูลค่ารวม 16,680,099.13 บาท ประเทศกำเนิด Republic of Cote d'Ivoire ยกเว้นอากร โดยขอใช้สิทธิส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร (Re-Export)

ทั้งนี้ จากผลการตรวจของด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ แจ้งว่าไม่อนุญาตให้นำเมล็ดโกโก้เข้ามาในราชอาณาจักร เนื่องจากเป็นสิ่งต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การนำเข้าเมล็ดโกโก้เพื่อการค้า จะต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช ต้องผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นความผิดฐานสำแดงเท็จ และนำของที่กำลังผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดอันเกี่ยวกับของนั้น

ข่าวอื่นๆ