แม่บ้านมหาดไทยสร้างความตื่นตัวให้ชาวบ้านลดปริมาณขยะในครัวเรือน

  • วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 21:05 น.

แม่บ้านมหาดไทยสร้างความตื่นตัวให้ชาวบ้านลดปริมาณขยะในครัวเรือน

ปทุมธานี- “ครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ลงพื้นที่ปทุมธานีรณรงค์สร้างความตื่นตัวให้ชาวบ้านลดปริมาณขยะในครัวเรือน และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานบริหารโครงการ “ครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” นางอุษณี จงจิระ และ นางจิรวรรณ เพ็ญพาส อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยนางดลวสา บุญเลิศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจ.ปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผวจ.ปทุมธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยจ.ปทุมธานี และประชาชนในพื้นที่อ.ลำลูกกา ร่วมบันทึกเทปสื่อประชาสัมพันธ์ตามโคางการ "โครงการครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ณ ไร่นาสวนผสมของผู้ใหญ่ไพรัตน์ ประคำทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ ดร.ปฤถา ได้นำคณะแม่บ้านมหาดไทยมาลงพื้นที่ให้ความรู้เพื่อรณรงค์ลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3 R มาประยุกต์ใช้ใน การจัดการขยะวิธีจัดการกับตัวเองและครอบครัว ทั้งการลดการใช้ (การลดค่าใช้จ่าย) การอนุรักษ์การใช้วัสดุที่จำเป็นสำหรับการประหยัดพลังงาน ซ้ำ (Reuse) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) ที่เน้นการคัดแยกขยะในครัวเรือนรวมถึงการดำเนินการตามนโยบาย “ ที่ว่างสร้างอาหาร” ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ว่างบริเวณบ้านในการจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกครัวเรือนเพื่อทำเป็นปุ๋ยหมักนำกลับมาใช้กับแปลงผักผลไม้ในครัวเรือน

จากนั้น คณะแม่บ้านมหาดไทยได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว์ เลขที่ 30 หมู่10 ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา ในการทำผลิตภัณฑ์หมูทุบ หมูแผ่น ตลอดจนการผลักดันและต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อีกหลายรายการให้เป็นรายได้ของคนในชุมชน สร้างอาชีพเสริมให้คนในพื้นที่ ช่วยพลักดันการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อจระเข้แปรรูปสู่สินค้าโอทอปของจ.ปทุมธานีต่อไป

นางดลวสา บุญเลิศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า “ครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เป็นโครงการต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบยั้งยืน จากปัญหาขยะที่มีปริมาณเยอะขึ้น ทำให้ทางกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการแม่บ้านมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน โดยการจัดการกับเศษอาหารมาทำเป็นปุ๋ยหมัก นำกลับมาใช้กับต้นไม้ที่ปลูกภายในจวนผู้ว่า และบ้านพัก รวมถึงมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่าง

ทั้งนี้้ จะมีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และปลูกผัก ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในครัวเรือน โครงการนี้ จะมีการขยายผลไปสู่บ้านพักนายอำเภอทุกอำเภอก่อน และขยายผลไปสู่ชุมชน สิ่งเหล่านี้เป็นการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน โดยการใช้ประโยชน์จากขยะ การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางและแก้ไขปัญหาสิ่ง

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ