เมืองปทุมฯจัดมหกรรมสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยยิ่งใหญ่

วันที่ 23 เม.ย. 2562 เวลา 19:14 น.
เมืองปทุมฯจัดมหกรรมสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยยิ่งใหญ่
ปทุมธานี-จัดยิ่งใหญ่มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ระดมผลผลิตทางการเกษตรมาให้ชมชิมช็อปถึงกลางกรุงกว่า 200 ราย เพื่อตีปี๊บของดีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก

เมื่อวันที่ 23 เม.ย.นายชาธิป รุจนเสรี รองผวจ.ปทุมธานี เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จ.ปทุมธานี โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.ปทุมธานี ได้นำสินค้าจากเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสินค้าที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย จำนวน 200 รายมาจัดแสดง เพื่อประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยง การผลิต การตลาดและการบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จัด ถึงวันที่ 22-26 เม.ย. ที่ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

นายชาธิป กล่าวว่า จ.ปทุมธานีถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ จึงตระหนักดีถึงผลกระทบอันร้ายแรงจากการใช้สารเคมีในการทำเกษตร รวมทั้งกระแสการบริโภคของประชาชน ที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น จึงได้กำหนดประเด็นการพัฒนาไว้ชัดเจนภายใต้ยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร” เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอจุดยืนของจ.ปทุมธานี ในเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัด โดยเน้นความปลอดภัยที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง คือ ผู้ผลิต จนถึงปลายทาง คือ ผู้บริโภค และเพื่อเป็นการขยายผลในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง