"ภูเก็ต"นำร่องใช้ Q-Info ของกสศ.เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

วันที่ 22 เม.ย. 2562 เวลา 19:47 น.
"ภูเก็ต"นำร่องใช้ Q-Info ของกสศ.เพื่อยกระดับการเรียนการสอน
ภูเก็ต-กสศ.จับมือเทศบาลนครภูเก็ตนำระบบ Q-Info ปฏิรูปข้อมูลสารสนเทศมาใช้ใน 7 สถานศึกษาทั้งระบบ ช่วยลดขาดเรียนดันผลการเรียนของเด็กให้ดีขึ้น เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้ครูและนักเรียน

ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีที่ 4 ที่เทศบาลนครภูเก็ต และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 7 แห่งได้ใช้งานระบบ Q-Info ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทั้งระบบการศึกษาในเทศบาลนครภูเก็ต โดยปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา มีบุคลากรครู 658 คน นักเรียน 9,668 คน ใช้ระบบ Q-info ในการจัดการศึกษาและติดตามข้อมูลการเรียนการสอนที่เปิดสอนทั้งสิ้น 2,729 วิชาตลอดปีการศึกษา ปัจจุบันเทศบาลนครภูเก็ตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยในการบริหารจัดเก็บ ในรูปแบบข้อมูลดิจิตอลอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน พบว่าระบบ Q-info ยังคงช่วยสนับสนุนการทำงานของครูในการลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ตได้อย่างมีนัยสำคัญ เช่น สามารถแก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายคน อัตราการเข้าเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกโรงเรียน ทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา

“สถานศึกษาทั้ง 7 แห่งมีค่าเฉลี่ยจำนวนนักเรียนติด 0 สะสมเกิน 3 วิชาใน 1 ปีการศึกษาลดลงมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 4 ปี ที่ใช้งานระบบ Q-info ในขณะที่จำนวนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.5 ของทั้ง 7 สถานศึกษามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ภายใน 4 ปีการศึกษา รวมทั้งแนวโน้มการออกจากระบบการศึกษาของทั้ง 7 โรงเรียนการลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน”ดร.ไกรยสกล่าว

ดร.ไกรยส กล่าวว่า การศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ตก้าวหน้ามาถึงจุดนี้ได้ เพราะผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ระดับเทศบาลถึงระดับสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (EdTech) เพื่อพัฒนาการศึกษาแบบครบวงจร จนปัจจุบันสำนักการศึกษาและโรงเรียนในเทศบาลภูเก็ตเลิกใช้กระดาษในการจัดการข้อมูลการศึกษาส่วนใหญ่แล้ว และกำลังจะก้าวสู่โรงเรียนและระบบการศึกษาดิจิตอลเต็มตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ (Digital Smart School)

ด้าน น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เราอยากจัดการศึกษาดูแลเด็กให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพ เพราะนักเรียนของเทศบาลมีความเหมือนและแตกต่างกัน แต่เราเดินไปคนเดียวไม่ได้ จะต้องอาศัยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดให้มีการประชุม “พิมพ์เขียวการศึกษา” Phuket Education Blueprint ขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงปิดเทอมใหญ่ เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล และสถานศึกษาในสังกัดนำเอาข้อมูลผลการจัดการศึกษาทุกด้านจากระบบ Q-info มาใช้ประเมินผลและวางแผนการศึกษาในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามผลลัพธ์ว่ามีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นเหมือนที่วางเป้าหมายไว้หรือไม่ และต่อยอดไปสู่การทำแผนการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน โดยมีประชาคมภูเก็ตจากทุกภาคส่วนมาร่วมในกระบวนการ