ตราดแจกหีบลงคะแนน-บัตรเลือกตั้งเร่งพีอาร์ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์

  • วันที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา 13:31 น.

ตราดแจกหีบลงคะแนน-บัตรเลือกตั้งเร่งพีอาร์ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์

ตราด-บรรยากาศแจกหีบลงคะแนนและบัตรเลือกตั้ง สส.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายอำเภอเมืองตราดเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์

บรรยากาศการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้ง ตลอดจนอุปกรณ์เลือกตั้งสส.ที่จังหวัดตราดโดยในแต่ละอำเภอทยอยจัดส่งมอบอุปกรณ์การเลือกตั้ง ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือหอประชุมของแต่ละอำเภอ ที่อำเภอเมืองตราดได้แจกจ่ายอุปกรณ์เลือกตั้งให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่หอประชุมอำเภอเมืองตราด

นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล นายอำเภอเมืองตราด ในฐานะอนุกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง อำเภอเมืองตราด กล่าวว่า เนื่องจากในพื้นที่อำเภอเมืองตราดมีหน่วยเลือกตั้ง 121 หน่วยเลือกตั้ง จึงต้องแบ่งการแจกจ่ายหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์การเลือกตั้งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าและช่วงสาย การส่งมอบหีบบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้เร่งให้ผู้นำท้องถิ่น ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านออกมาใช้สิทธิด้วยความพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งกำชับรณรงค์ให้ประชาชนใช้สิทธิด้วยความถูกต้องเพื่อลดจำนวนบัตรเสียให้น้อยที่สุด

ข่าวอื่นๆ