ศธ.เร่งขยายโอกาสการศึกษาให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้

  • วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 13:37 น.

ศธ.เร่งขยายโอกาสการศึกษาให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้

กระทรวงศึกษาธิการดึงสถาบันอาชีวศึกษา 4 แห่ง ร่วมบูรณาการขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญด้านการศึกษาของรัฐบาลที่มีส่วนในการช่วยบรรเทาผลกระทบจากการขาดโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการสร้างสุข พร้อมการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่มุ่งสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่ การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี

โดยโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลาใน4 อำเภอ (ประกอบด้วยอำเภอจะนะ อำเภอนาวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) 2. เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้นักเรียนประจำจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และ 3. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาประจำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีทักษะด้านอาชีพ

ปัจจุบันโรงเรียนประชารัฐในพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 64 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลาใน 4 อำเภอ (ประกอบด้วยอำเภอจะนะ อำเภอนาวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) และมีสถาบันอาชีวศึกษา 4 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา และวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตัวเลขของนักเรียนอาชีวศึกษามีจำนวนทั้งสิ้น 382 คน โดยตัวเลขรวมของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในทั้งสองรูปแบบมีจำนวน ทั้งสิ้น 4,239 คน

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนประชารัฐนั้น นับเป็นสถาบันการศึกษาด้านอาชีพอีกส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการศึกษา มุ่งเน้นการเพิ่มและกระจายโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ อาทิ เด็กที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ ก็จะมีสถานที่ในการศึกษาผ่านโครงการต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัดโครงการโรงเรียนประชารัฐที่จัดขึ้น เป็นการกระจายโอกาสให้กับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น

“อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งหวังว่าสถาบันอาชีวศึกษาในโครงการโรงเรียนประชารัฐของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาได้มากขึ้นนั้น จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการขยายโอกาสการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแดนภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว.

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ