มรภ.เพชรบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมราชภัฏวิจัยครั้งที่5

วันที่ 07 ธ.ค. 2561 เวลา 09:37 น.
มรภ.เพชรบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมราชภัฏวิจัยครั้งที่5
เพชรบุรี-มรภ.เพชรบุรีเป็นเจ้าภาพจัดประชุมราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชา” โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผวจ.เพชรบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ยังรวมรวมถึงการส่งเสริมศักยภาพและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อเชิดชูและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ได้รับความรู้วิทยาการใหม่ๆ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับเครือข่ายและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ จะได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติต่อไป