คลินิกลอยน้ำแห่งแรกของไทยรองรับอุบัติเหตุทางน้ำหนุนท่องเที่ยว

  • วันที่ 06 ธ.ค. 2561 เวลา 15:43 น.

คลินิกลอยน้ำแห่งแรกของไทยรองรับอุบัติเหตุทางน้ำหนุนท่องเที่ยว

คลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” แห่งแรกของประเทศ ยกระดับบริการสุขภาพ รองรับอุบัติเหตุทางน้ำ หนุนท่องเที่ยว

อำเภอศรีสวัสดิ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบริเวณของอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และอุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง ทำให้มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติจำนวนมาก ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจแพพัก แพล่อง รีสอร์ทขนาดกลางและขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากถึงปีละประมาณ 800,000 คน  มีแพลากจูง 600 หลัง แพพักลักษณะรีสอร์ทติดฝั่ง 11 แห่ง มีเครื่องเล่นทางน้ำ รวมทั้งมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 140 ราย พบว่ามีนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางน้ำทั้งจากเครื่องเล่นทางน้ำ การตกน้ำ จมน้ำ รวมถึงการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากโรคประจำตัวการเจ็บป่วยเฉียบพลันอื่นๆ

เขตสุขภาพที่ 5 เปิดตัวโครงการ “คลินิกลอยน้ำ” อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของบริการสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 5 ที่ดียิ่งขึ้น หนุนเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำที่ปลอดภัย โดยการนำของ นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 ผนึกกำลังความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สานักงานตำรวจแห่งชาติ กรมแพทย์ทหารเรือ กรมการท่องเที่ยว กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขาธิการแพทยสภา จังหวัดกาญจนบุรี บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด โรงพยาบาลกรุงเทพ สนามจันทร์ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการดำเนินงานคลินิกลอยน้ำ ได้ร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิกลอยน้ำ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีเอกภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ภายในปี 2562

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม จังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนโครงการคลินิกลอยน้ำระดับพื้นที่ ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี กับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนศรีนครินทร์ ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 5 จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขากาญจนบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์ สถานีตำรวจภูธรศรีสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน ชมรมอนุรักษ์ธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอศรีสวัสดิ์ และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รองรับอุบัติเหตุทางน้ำ ด้วยคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” ของเขตสุขภาพที่ 5 นับเป็นตัวอย่างที่ดีและแห่งแรกที่เปิดตัว (Kick Off) โครงการคลินิกลอยน้ำ โดยมีกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการนี้

ทั้งนี้ เป็นที่ทราบดีว่ากาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่มีชื่อเสียง เที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะที่เขื่อนศรีนครินทร์แห่งนี้ เห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการขยายตัวของแพท่องเที่ยว ที่พักรีสอร์ทที่เพิ่มขึ้นไปตามจำนวนนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทางน้ำ และเครื่องเล่นทางน้ำ กิจกรรมล่องแพ แม้จะมีการป้องกันที่ดีเพียงใด แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอ มีผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตเสียชีวิต ดังที่เป็นข่าวอยู่เนืองๆ ซึ่งกระทบต่อการท่องเที่ยวและชื่อเสียงของจังหวัดกาญจนบุรีของเรา จึงมีการจัดทำโครงการ “คลินิกลอยน้ำ” ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สร้างเสริมแนวคิดจิตอาสาให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการ นับเป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับอุบัติเหตุทางน้ำ เป็นสิ่งที่ดีมากที่จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย

“สำหรับ คลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” นอกจากจะช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว นำรายได้เข้าจังหวัดแล้ว ยังเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนชาวกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่จะได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย”

ด้าน นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (MOPH 4.0) กำหนดเป้าหมายการปฏิรูปด้านการสาธารณสุข ประเด็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีคุณค่า และมีรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเขตสุขภาพที่ 5 มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยจัดทำโครงการ “คลินิกลอยน้ำ” ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว สร้างเสริมแนวคิดจิตอาสาให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชน ตลอดจนสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งโครงการนี้ได้ผ่านมติที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (WM) กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เขตสุขภาพที่ 5 ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้กำหนดเปิดโครงการคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” และตรวจเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการเปิดโครงการและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ

สำหรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรองรับอุบัติเหตุทางน้ำ ด้วยคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” เขตสุขภาพที่ 5 มีแผนการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 ด้านบุคลากร มีการเตรียมทีมแพทย์/พยาบาล จิตอาสา มูลนิธิ/กู้ภัย ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานคลินิกลอยน้ำ และสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ ของคลินิกลอยน้ำให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งเตรียมอุปกรณ์ด้านการแพทย์รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ด้านที่ 2 ด้านระบบบริการ ส่งเสริมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ รักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน รับ-ส่งต่อผู้ป่วยทางน้ำ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและการแพทย์ขั้นสูง รวมทั้งฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ทางน้ำ สำหรับแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร จิตอาสา และผู้ประกอบการ และด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบสนับสนุน มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ Health Data Center รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางน้ำ มีไฟฟ้าจากระบบโซล่าเซลล์ มีวิทยุสื่อสาร รับ-ส่ง พร้อมสายอากาศ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบอินเตอร์เน็ท และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ จัดบริการโดยแบ่งโซนเป็นจุดตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยฉุกเฉิน  มีเตียงตรวจโรค อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน เครื่องช่วยหายใจ เครื่องกระตุกหัวใจ รถเข็น ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ครุภัณฑ์การแพทย์ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย (ระบบ transfer) ประกอบด้วย Jetski เรือเร็ว และรถพยาบาล เป็นต้น

“นอกจากนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ยังเสนอแนวความคิดการดูแลสุขภาพและช่วยเหลือผู้ป่วยในรูปแบบอื่นๆ อีก เช่น แพนวดแผนไทย ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ลอยน้ำ ซึ่งจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรเป็นผู้ออกแบบแพดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมรองรับหากเกิดกรณีผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรง ซึ่งจะต้องใช้วิธีการขนย้ายผู้ป่วยทางอากาศเท่านั้น โดยจะมีจุดจอด ฮ.ด้วยกัน 2 จุด คือ แพลอยน้ำ และลานจอด ฮ.ของเขื่อนศรีนครินทร์” นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 กล่าว

ข่าวอื่นๆ