ปากแพรกทุ่มงบฯ หลายสิบล้าน พัฒนา 7 ยุทธศาสตร์

วันที่ 30 ธ.ค. 2552 เวลา 19:20 น.
โพสต์ทูเดย์ -นายก ทต.ปากแพรกเตรียมทุ่มงบหลายสิบล้าน พัฒนา 7 ยุทธศาสตร์หลัก

นายโชติ  เชื้อฮ้อ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากแพรก (ทต.) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า เตรียมงบหลายสิบล้านบาทเพื่อพัฒนาปากแพรก "ยึดหลักธรรมาภิบาล เป็นเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศน์ ส่งเสริมวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง” แบ่งการพัฒนาเป็น 7 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมฐานความรู้ 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จัดให้มีการพัฒนา 2 ด้าน คือ 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ทุ่มงบประมาณพัฒนาไปหลายสิบล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่ตกต่ำอย่างมากในขณะนี้ ทางเทศบาลฯ ก็ได้รับผลกระทบในแง่ของงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จึงใช้หลักในการบริหารงบประมาณโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ความพอดี พอประมาณ และความมีเหตุผล” ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น