ชลประทานใช้ยางพาราทำถนนในความรับผิดชอบทั่วประเทศ

วันที่ 09 ต.ค. 2561 เวลา 11:47 น.
ชลประทานใช้ยางพาราทำถนนในความรับผิดชอบทั่วประเทศ
ขอนแก่น-เปิดใช้แล้วถนนยางพาราเส้นทางแรกในขอนแก่นฝีมือกรมชลประทานเร่งพัฒนาถนนในความรับผิดชอบทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 9ต.ค.61 เวลา 09.00น. ที่ถนนบนคันคลอง RMC (ฝั่งซ้าย) ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีเปิดการใช้ถนนตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ระยะทาง 3 กม. ด้วยงบประมาณจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน รวม 10,937,643 บาท เชื่อมต่อระหว่าง ต.เมืองเก่า,ต.พระลับและเขตเทศบาลนครขอนแก่น

นายทวีศักดิ์  ธนเดโชพล  รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น ครอบคลุมพื้นที่ จ.ขอนแก่น,ชัยภูมิ,มหาสารคาม,กาฬสินธุ์และจ.ร้อยเอ็ด จนได้ข้อสรุปในการดำเนินงานรวม 253 โครงการ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ทั้งสิ้น 1,041 ล้านบาท ทั้งหมดได้ถูกนำมาดำเนินโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้เกษตรกร ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนคนไทยไม่ทิ้งกัน ในพื้นที่เป้าหมาย 11 แห่ง งบประมาณ 12.85 ล้านบาท และการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประเด็นดังกล่าวรัฐบาลได้สนับสนุน และส่งเสริมในการนำยางพาราของเกษตรกรไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการในกรอบชุมชนอยู่ดีมีสุข ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด รวมระยะทาง 23.37 กม. ซึ่งมีปริมาณการใช้ยางพารามากถึง 230.34 ตัน

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งอีกด้วย

“ ถนนยางพาราบนคันคลอง RMC ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 2  เป็น 1 ใน 13 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐเชื่อมต่อ 3 ตำบลของ อ.เมืองขอนแก่น ที่มีส่วนผสมของยางพารา 5%  โดยถนนมีความกว้าง 6 เมตร แบ่งเป็นผิวการจราจร 6 เมตร และ ไหล่ทาง 1.5 เมตร ระยะทางรวม 3 กม. ซึ่งสามารถสนับสนุนการใช้ยางพาราเฉพาะถนนเส้นทางดังกล่าวนี้ได้ถึง 11.25 ตันโดยจัดเป็นโครงการในการปรับปรุงถนนเส้นทางดังกล่าวนี้ที่ใช้งานมานานกว่า 15 ปีที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลดำเนินการปรับปรุงถนนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมในสัดส่วนร้อยละ 5 นั้นเป็นไปตามหลักวิศวกร ที่สามารถได้ตามปกติทั่วไป และที่สำคัญยังคงเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชูความเป็นไทยในการนำผลผลิตทางการเกษตรมาใช้ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวม”

นายทวีศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบัน ถนนในความรับผิดชอบของกรมชลประทานทั่วทั้งประเทศมีทั้งหมดประมาณ 9,000 กม. ในจำนวนนี้ลาดยางไปแล้ว 6,000 กม. คงเหลือเป็นถนนลูกรังประมาณ 3,000 กม. ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่เขตชลประทานการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเฉพาะกับผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตชลประทาน จึงมีแนวทางของการดำเนินงานที่จะเป็นการนำยางพารามาเป็นส่วนผสมที่สำคัญเพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ ที่จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ตามนโยบายของทางรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย