นิสิตพะเยารณรงค์ต้านล่า"เสือดำ" รับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับชาติปี61

วันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลา 16:33 น.
นิสิตพะเยารณรงค์ต้านล่า"เสือดำ" รับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับชาติปี61
พะเยา- นิสิตปี4 มหาวิทยาพะเยาผู้เคยจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านล่าเสือดำรับมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำปี61

เมื่อวันที่ 13ก.ย.61 นายกิติพงษ์ วงค์สาม หรือ อัตร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาชีววิทยา คณะวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา(มพ.) ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เคยจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการล่าเสือดำ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดพะเยา และระดับชาติ ประจำปี 2561 

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา เป็นผู้มอบรางวัลนี้ให้กับนายกิติพงษ์ ในงานานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา ชื่องาน “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดิน” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา และมีเยาวชนดีเด่นสาขาต่างๆ เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นระดับจังหวัดพะเยาจำนวน 6 คน พระสงฆ์ 1 รูป องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ด้านเด็กและเยาวชน 2 แห่ง

นายวุฒิชัย กล่าวว่า จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นครั้งนี้ เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน สร้างองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชน ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนประสานกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน ซึ่งพบว่าเยาวชนดีเด่นฯ ประจำปี 2561 ของจังหวัดพะเยา เป็นพระสงฆ์ที่ทำกิจกรรมด้านการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เยาวชนที่ทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการล่าสัตว์ป่า เยาวชนที่ทำกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการกระทำทุจริต คอรัปชั่น ฯลฯขอชื่นชมในคุณงามความดีที่ได้กระทำไว้เป็นแบบอย่างแก่บุคคลและองค์กรอื่นๆ และเพิ่มคุณค่าสานต่อประโยชน์ส่วนรวมอันจะส่งผลต่อความก้าวหน้าของสังคมต่อไป