โพลชี้คนอีสานพอใจสวัสดิการที่รัฐจัดให้ ชี้ด้านประกันสุขภาพสำคัญมากสุด

  • วันที่ 12 ก.ย. 2561 เวลา 14:40 น.

โพลชี้คนอีสานพอใจสวัสดิการที่รัฐจัดให้ ชี้ด้านประกันสุขภาพสำคัญมากสุด

อีสานโพลชี้คนพอใจสวัสดิการที่รัฐจัดให้ แนะประกันสุขภาพเป็นสวัสดิการที่ต้องการมากสุด 64.4%พอใจโครงการบัตรสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. อีสานโพล ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "สวัสดิการที่จำเป็นสำหรับคนอีสาน" โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 20 ปีขึ้นไป จำนวน 1,097 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัดต่อสวัสดิการที่รัฐควรจัดให้ประชาชนและประเมินความพึงพอใจโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย. 2561

ผลสำรวจพบว่า คนอีสานเกินครึ่งพอใจเล็กน้อยถึงมากกับสวัสดิการที่รัฐและหน่วยงานของรัฐจัดให้ ขณะที่เกินครึ่งยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับหลักการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาจัดสวัสดิการเพิ่มขึ้น สวัสดิการที่คนอีสานเห็นว่าจำเป็นลำดับต้นๆ ได้แก่ การประกันสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ค่าเลี้ยงดูบุตร การประกันชีวิต และการประกันรายได้เกษตรกร

ทั้งนี้พบว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่พอใจโครงการนี้และขอให้รัฐปรับปรุงการให้บริการและเพิ่มเติมสวัสดิการให้ดีขึ้นต่อไป

จากการสอบถามว่าปัจจุบันท่านพึงพอใจกับสวัสดิการที่รัฐและหน่วยงานของรัฐจัดให้กับท่านและครอบครัวมากน้อยเพียงใด พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 45.8 พึงพอใจเล็กน้อย รองลงมา ไม่พอใจเล็กน้อย ร้อยละ 26.6 ร้อยละ 20.8 พอใจมาก และมีเพียงร้อยละ 6.8 ที่ไม่พอใจมาก

ต่อมาสอบถามว่าหากรัฐบาลจัดตั้งกองทุนสวัสดิการแห่งชาติ และเก็บภาษีต่างๆ นำเข้ากองทุนเพิ่มขึ้น เพื่อนำมาจัดสวัสดิการต่างๆ เพิ่มขึ้น ท่านเห็นด้วยหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.7 ไม่เห็นด้วยเล็กน้อย รองลงมา ร้อยละ 30.3 เห็นด้วยเล็กน้อย ร้อยละ 27.9 ไม่เห็นด้วยอย่างมาก และมีเพียงร้อยละ 8.1 เห็นด้วยอย่างมาก ตามลำดับ

เมื่อสอบถามว่า สวัสดิการใดบ้างที่รัฐต้องจัดมีให้ประชาชนมากที่สุด โดยให้เลือกตอบได้เพียง 5 ข้อ พบว่า การประกันสุขภาพเป็นสวัสดิการที่คนอีสานเห็นว่ารัฐต้องจัดมีให้ประชาชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.0 รองลงมา ร้อยละ 23.8 เลือกด้านการศึกษา ตามมาด้วยร้อย 22.6 เลือกสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ร้อยละ 22.6 เลือกค่าเลี้ยงดูบุตร ร้อยละ 21.8 เลือกประกันชีวิต ร้อยละ 21.2 เลือกประกันรายได้เกษตรกร และสวัสดิการด้านอื่นๆ ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกมากกว่าร้อยละ 10 อาทิ แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เงินชดเชยการว่างงาน เงินชดเชยผลผลิตเสียหาย เงินชดเชยการทุพลภาพ/พิการ และประกันอุบัติเหตุ ขณะที่สวัสดิการที่ถูกเลือกน้อยกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ ขนส่งสาธารณะ บำนาญวัยเกษียณ ที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย และอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ

เมื่อสอบถามถึงการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ร้อยละ 57.5 ไม่มีบัตร และ ร้อยละ 42.5 มีบัตร ทั้งนี้เมื่อสอบถามถึงความพอใจต่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากผู้ที่มีบัตร พบว่า ร้อยละ 64.4 พอใจ และร้อยละ 35.6 ยังไม่พอใจ

ทั้งนี้เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรมีการปรับปรุงในประเด็นใดมากที่สุด พบประเด็นดังนี้ เช่น เพิ่มวงเงินในบัตร เพิ่มสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มความสะดวกให้เหมาะสมกับผู้ใช้ในแต่ละพื้นที่ อยากให้เพิ่มร้านค้าที่สามารถใช้บริการได้ให้ครอบคลุมทุกร้าน ปรับปรุงปัญหามีสินค้าให้เลือกน้อย ปรับปรุงวิธีการใช้ไม่ให้ยุ่งยากโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ตรวจสอบสิทธิ์เพื่อป้องกันผู้มีฐานะดีมาใช้สิทธิ์ เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ