สถ.ลงพื้นที่ภาคใต้ฝากร่วมรณรงค์ให้สังคมช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 17:27 น.
สถ.ลงพื้นที่ภาคใต้ฝากร่วมรณรงค์ให้สังคมช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้ชมรมแม่บ้านภาคใต้ทุกจังหวัดร่วมกันรณรงค์ให้สังคมได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดภาคใต้  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และได้มอบตุ๊กตาจำนวน 154 ตัว ให้แก่เด็กๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

นายขจร กล่าวว่า กรมฯ ต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ เพราะเด็กที่มีอายุระหว่าง 0-5 ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต และกรมฯ ยังมุ่งหวังให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเน้นในเรื่องของอาหารต้องให้เด็กได้รับสารอาหารให้ครบถ้วน โดยให้นำระบบ (Thai School Lunch : TSL) มาใช้ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน จำเป็นต่อการเจริญเติบโต การพัฒนาทางสมองและสติปัญญา โดยแนะนำให้ในแต่ละวันมีไข่ 1 ฟอง และให้นำแนวทางของ “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” ที่มีลักษณะเป็นการเล่นในธรรมชาติ กิจกรรมต่างๆจะยึดธรรมชาติเป็นหลัก ใช้สวนป่าเป็นตัวสร้างคลื่นสมองให้พร้อมรับการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ในสิ่งที่ใช้ได้จริง รวมถึงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท มาปรับใช้กับสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และอัญเชิญแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เลี้ยงลูกด้วยความรักของสมเด็จย่า) ในมิติของการจัดสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเล่น จัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การฝึกทักษะชีวิตผ่านงานบ้านหรือการทำสวน

ดร. วันดี กล่าวว่า ขอฝากให้ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นภาคใต้ทุกจังหวัด ให้ร่วมกันรณรงค์ให้สังคมได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ตกเกณฑ์ ในแต่ละจังหวัดให้ได้มีความพร้อม และมีความเหมาะสมในการดูแลเด็กและเยาวชนในแต่ละท้องถิ่น ให้เด็กเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติได้อย่างดีเยี่ยมต่อไป

 

 

นอกจากนี้ ดร.วันดีในฐานะประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการเสวนา หัวข้อ "สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี" ซึ่งสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดขึ้น และภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาร่วมวาดภาพส่งประกวด ภายใต้แนวคิด “ความประทับใจแม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561” โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วมวาดภาพส่งประกวด เป็นนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประกวดกว่า 130 คน

ดร.วันดีได้กล่าวขอบคุณองค์กรสมาชิก ผู้นำสตรีทุกจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ในทั้ง 5 ภาค 5 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ อุดรธานี ตราด และสงขลา ซึ่งทุกแห่งผู้เข้าร่วมงานล้วนแล้วแต่มีความซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และผู้ประสบความทุกข์ยากทุกเชื้อชาติอย่างแท้จริง