เอกชนตากร่วมผลักดันรถไฟสายใหม่เชื่อมตะวันตก-ตะวันออก

วันที่ 27 มิ.ย. 2561 เวลา 08:38 น.
เอกชนตากร่วมผลักดันรถไฟสายใหม่เชื่อมตะวันตก-ตะวันออก
ตาก-ภาคเอกชนตากพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ร่วมผลักดันรถไฟสายใหม่เชื่อมตะวันตก-ตะวันออกจากแม่สอด-นครพนม เชื่อมต่อไปเมียนมา

นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ปฎิบัติหน้าที่ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่า 3 องค์กรภาคเอกชนในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.ตาก) ประกอบไปด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก , หอการค้าจังหวัดตากและชมรมธนาคารจังหวัดตาก มีมติร่วมกันในการนำข้อเสนอปัญหาอุปสรรคต่างๆ ผลักดันผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดตาก ดังนี้

1. ปัญหากระแสไฟฟ้าตกและดับบ่อยครั้งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการท่องเที่ยว รวมทั้งภาคครัวเรือน และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

2. ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ำประปาหยุดไหลบ่อยครั้งทำให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่

3. การผลักดันเส้นทางรถไฟสายใหม่เชื่อมตะวันตก-ตะวันออก จากแม่สอด-นครพนม โดยผลักดันให้เริ่มต้นการดำเนินการแผนการพัฒนาจากอำเภอแม่สอด เพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนมาได้ด้วย

4. การเสนอขอให้นำพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มาใช้ในการบริหารจัดการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อให้มีความก้าวหน้าและเกิดความชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมากขึ้น

5. การผลักดันให้เทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่นเดียวกับเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ