ท้องถิ่นชัยนาทจัดปลูกป่าสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 พ.ค. 2561 เวลา 17:55 น.
ท้องถิ่นชัยนาทจัดปลูกป่าสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม
ชัยนาท-ท้องถิ่นชัยนาทจัดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมปลูกต้นไม้กว่า 1,000ต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.61 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้กว่า 1,000 ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกวิธี ไม่เหมาะสม หรือไม่มีการควบคุม จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเสียหายตามมา จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ ซึ่งกรมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มรณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่อื่นๆ และได้ดำเนินการจัดโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ ให้เป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร และปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีในการ “ร่วมคิด ร่วมทำ” ของบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น มุ่งหวังให้ทุกคนในชุมชนหันมาให้ความสนใจและตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้าน นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า จังหวัดชัยนาทมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ให้จังหวัดชัยนาทได้ร่วมโครงการนี้ ซึ่งจังหวัดชัยนาทเอง ก็ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดชัยนาท และจากเดิมที่สภาพของเขาขยายจะเป็นภูเขาหัวโล้น ไม่สามารถปลูกต้นไม้ให้เจริญเติบโตได้ เราก็พยายามคืนสภาพป่าด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นทุกปี มีการสร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้สามารถปลูกพืชได้ ซึ่งได้ผลดีพอสมควร รวมกับที่กรมฯ เลือกพื้นที่ชัยนาทในการทำกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งของชาวจังหวัดชัยนาท